II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk III.
Het kerkelijk Bestuur over de Gemeenten te zamen.

Tweede afdeeling.
De Algemeene Synodale Commissie.

Artikel
66

Tusschen de gewone jaarlijksche vergaderingen der Synode worden, in haren naam, de belangen der Nederlandsche Hervormde Kerk behartigd en waargenomen door een college, onmiddellijk uitgaande van, en in betrekking staande tot de Synode, onder den naam van Algemeene Synodale Commissie. 1)


1) Dit beteekent echter niet, dat de Syn. Com., wanneer de Synode niet vergaderd is, de Kerk zou vertegenwoordigen en voor haar in en buiten rechten handelend optreden, daar de Syn. Com. geen kerkelijk bestuur is. (Hand. 1866 bl. 174-175).
In de zitting van 29 Juli 1852 verklaarde de Synode, dat hetgeen uit de instructie voor de Alg. Syn. Com. van 20 Juli 1844 in het Alg. Regl. van 1852 niet is opgenomen, voor zoover het niet in strijd is met het Alg. Regl. nog van blijvende kracht is. Een nieuwe instructie werd ontworpen in 1853 (Bijl. B. bl. 31-34), waarvan de voornaamste bepalingen thans in dit en de volgende artt. zijn opgenomen.