II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk III.
Het kerkelijk Bestuur over de Gemeenten te zamen.

Eerste afdeeling.
De Synode.

Artikel
65*

De Synode is bevoegd in omstandigheden, waarin de normale functioneering van het kerkelijk leven onmogelijk is, van de bij de Reglementen voorgeschreven bepalingen af te wijken en zoodanige noodmaatregelen te nemen als zij in het belang der Kerk noodzakelijk oordeelt.
Deze maatregelen worden door haar opgeheven, zoodra de in de vorige alinea bedoelde uitzonderingstoestand is geëindigd. 1)


1) Dit art. is ingevoegd op 15 Jan. 1943.