II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk III.
Het kerkelijk Bestuur over de Gemeenten te zamen.

Eerste afdeeling.
De Synode.

Artikel
63

De rechtsprekende macht der Synode wordt uitgeoefend naar art. 15 van dit Algemeen Reglement en naar het Reglement van 1) kerkelijk opzicht en tucht.
Zij beslist geschillen, welke in of tusschen Provinciale Kerkbesturen mochten ontstaan.


1) Thans Reglement voor kerkelijk opzicht en tucht.