II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk III.
Het kerkelijk Bestuur over de Gemeenten te zamen.

Eerste afdeeling.
De Synode.

Artikel
61

Bij de Synode berust de hoogste wetgevende 1), rechtsprekende en besturende macht, onder de verschillende waarborgen, in dit Algemeen Reglement en in bijzondere reglementen vastgesteld.


1) Wetgevende macht. Voorstellen om slechts eenmaal in de 3 jaren Reglementsveranderingen in behandeling te nemen, zijn in 1891 (Hand. bl. 168-175) en in 1904 (Hand. bl. 205-210, Bijl. B. bl. 258-363) verworpen.