II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk III.
Het kerkelijk Bestuur over de Gemeenten te zamen.

Eerste afdeeling.
De Synode.

Artikel
58

Art. 58, luidende: „Voor het hoofd van het Departement voor de zaken van den Hervormden Eeredienst, enz. en zijnen Secretaris-Generaal, mits beiden van Protestantsche belijdenis, of, bij ontstentenis van dezen, een Commissaris des Konings, den Hervormden Godsdienst belijdende, staat de toegang open tot bijwoning der Synodale Vergaderingen” — is, tengevolge van de veranderde verhouding tusschen de Kerk en den Staat, d.d. 1 April 1864 weggevallen. Hand. 1862 bl, 126; Bijl. B. bl. 177; 1863 bl. 320, 328.