II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk II.
Het kerkelijk Bestuur over meer Gemeenten te zamen.

Derde afdeeling.
Het Provinciaal Kerkbestuur.

Artikel
54

In geval van verschil tusschen twee of meer Classicale Besturen, hetwelk door het Provinciaal Kerkbestuur niet kan vereffend worden, of van verschil van eenig Classicaal Bestuur met het Kerkbestuur zelf, wordt de zaak ter beslissing aan de Synode gebracht.