II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk II.
Het kerkelijk Bestuur over meer Gemeenten te zamen.

Eerste afdeeling.
Algemeene Bepalingen.

Artikel
39

Praeses, Assessor en Scriba van deze vergadering zijn zij, die deze betrekkingen bij het Classicaal Bestuur bekleeden; doch de overige leden des Classicalen Bestuurs hebben als zoodanig hier geene zitting.