II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk I.
Het kerkelijk Bestuur in de enkele Gemeenten en de Ringen.

Tweede afdeeling.
De Ringen.

Artikel
26

Predikantsplaatsen van ééne gemeente of van eenige gemeenten te zamen worden vereenigd tot ringen. 1)
Naar plaatselijke omstandigheden is die vereeniging zóó ingericht, dat de dienst in de gemeenten, ook bij vacature en andere ongelegenheden, steeds behoorlijk kan worden waargenomen.
In de bestaande verdeeling kunnen geene veranderingen worden gemaakt dan door de Provinciale Kerkbesturen, na vooraf de consideratiën der in de zaak betrokkene Classicale Besturen te hebben ingewonnen.
Van de gemaakte veranderingen zal kennis gegeven worden aan de Synode.


1) Ringen hebben wel hun eigen moderamen, maar zij vormen zelve geen kerkelijk bestuur. Hunne kerkrechtelijke beteekenis ligt in den plicht tot onderlinge hulpverleening in vacante gemeenten of in gevallen met vacaturen gelijkstaande. Wegens dezen plicht hebben de ringen ook recht op al de inkomsten aan de predikantsplaats verbonden. (Regl. Vac. art. 27).
Er zijn 138 ringen, waarvan die in de provincie Drenthe gelijk zijn aan de drie Classicale ressorten; doch de classis Emmen heet als ring: Coevorden.