I. Algemeene Bepalingen.

Artikel
2*

De Algemeene Synode kan, onder door haar te stellen waarborgen, lidmaten eener gemeente van een andere Christelijke Kerk, bedoeld in art. 75 van dit Reglement ten aanzien van de rechten en verplichtingen, aan het lidmaatschap verbonden, met lidmaten der Nederlandsche Hervormde Kerk geheel of in bepaalde opzichten gelijk stellen.
Het actieve zoowel als het passieve kiesrecht zal daarvan uitgesloten zijn. 1)


1) Zie noot 3 bij artikel 1 van dit Reglement.