II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk III.

Het Kerkelijk Bestuur over al de Gemeenten te zamen.

Tweede afdeeling.

De Algemeene Synodale Commissie.

Artikel
67

Deze commissie bestaat uit den president, den vice-president en den secretaris der Synode; voorts uit drie predikanten en drie ouderlingen, zooveel mogelijk te benoemen uit de verschillende kerkressorten. Aan elk der leden van deze commissie wordt een secundus toegevoegd. Zij hebben allen concluderende stem, behalve de secretaris, die eene adviserende heeft.
Verder heeft in deze vergadering zitting, met praeadviserende stem, een hoogleeraar in de Godgeleerdheid aan eene der drie hoogescholen des Rijks, door de drie respective Godgeleerde faculteiten beurtelings te benoemen.