II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk III.

Het Kerkelijk Bestuur over al de Gemeenten te zamen.

Eerste afdeeling.

De Synode.

Artikel
63

De regtsprekende magt der Synode wordt uitgeoefend naar art. 15 van dit Algemeen Reglement en naar het Reglement van kerkelijk opzigt en tucht.
Zij beslist geschillen, welke in of tuschen Provinciale Kerkbesturen mogten ontstaan.