I. Algemeene bepalingen

Artikel
4

Het bestuur der Nederlandsche Hervormde kerk wordt uitgeoefend:
1º. over de gemeenten, door Kerkeraden;
2º. Over meer gemeenten vereenigd, door Classikale Besturen en Provinciale Kerkbesturen;
3º. over al de gemeenten te zamen, door de Synode.
De belangen der Oost- en West-Indische Kerken zijn een voorwerp van de aanhoudende zorg der Synode van de Nederlandsche Hervormde Kerk. De betrekking dier Kerken tot de Synode blijft op den tegenwoordigen voet, tot dat zij nader meer kerkelijk kan worden geregeld.