Lippische Landeskirche

Art. 426. Namens commissie VI rapporteert dr E.D. Kraan over een schrijven van de synode der Altreformierten Kirche in Niedersachsen, waarin verzocht wordt om candidaat A. Klaassen in de dienst van de Lippische Landeskirche te laten overgaan en met deze kerk correspondentie in ruimere zin aan te gaan (P 41) (bijlage XCIV).

Tijdens de discussie wordt gevraagd, wat de commissie bedoelt met de uitdrukking „bij wijze van uitlening”; welke procedure zal moeten worden gevolgd bij de terugkeer van een „uitgeleende” candidaat of predikant; of een dergelijk predikant, die voor een tijd aan de Lippische Landeskirche verbonden wordt, blijft vallen onder de regeling naar art. 13 K.O.; en of de commissie bij haar voorstel om met de genoemde kerk correspondentie in ruimere zin aan te gaan wel rekening heeft gehouden met de opdracht, die te dezer zake door de synode van Leeuwarden aan de deputaten voor de correspondentie met buitenlandse kerken gegeven is (zie acta Leeuwarden, art. 416, sub III). Anderzijds wordt ook instemming uitgesproken met de voorstellen der commissie, omdat het hier een kerk geldt, die probeert gereformeerd te worden en uit dien hoofde stellig onze hulp en steun zal moeten ontvangen.

Nadat de afgevaardigden uit Duitsland nog inlichtingen hebben gegeven over de uitvoerige besprekingen die namens haar met de Lippische Landeskirche gehouden zijn, en ds P.D. Kuiper verklaard heeft, dat de deputaten voor de correspondentie met buitenlandse kerken zich in geen enkel opzicht door de voorstellen der commissie gepasseerd gevoelen, worden de gemaakte opmerkingen door de rapporteur der commissie beantwoord. Hij wijst erop, dat „bij wijze van uitlening” betekent dat de betrokkene beschikbaar wordt gesteld om beroepen te worden; dat een predikant, die zich aan de Lippische Landeskirche verbonden heeft, geen rechten, voortvloeiende uit art. 13 meer kan laten gelden; en dat de eventuele terugkeer van zulk een predikant en de daarbij te volgen procedure aan de synode der Altreformierten Kirche moet worden overgelaten.

Hierna komen de voorgestelde conclusies in stemming. Ze worden met een paar kleine wijzigingen door de synode aanvaard.

Het genomen besluit luidt aldus:

De generale synode,

kennis genomen hebbende van het verzoek van de synode der Altreformierten Kirche in Niedersachsen
a. om candidaat A. Klaassen te Echtelerfeld in de dienst van de Lippische Landeskirche te laten overgaan;
b. om met laatstgenoemde kerk in correspondentie in ruimere zin te treden;

overwegende:
a. dat er redenen zijn om de correspondentie in ruimere zin aan de Lippische Landeskirche aan te bieden;
b. dat er geen bezwaren tegen behoeven te bestaan dat candidaat A. Klaassen te Echtelerfeld in dienst van de Lippische Landeskirche overgaat;

besluit:
1. door middel van de deputaten voor de correspondentie met buitenlandse kerken aan de Lippische Landeskirche correspondentie in ruimere zin aan te bieden en bij eventuele aanvaarding daarvan deze correspondentie te voeren zowel van synode tot synode als door middel van de synode van de Altreformierte Kirche en dit laatste in deze zin dat deze voor het deel der correspondentie, door haar gevoerd, regelmatig aan de generale synode ter goedkeuring van haar handelingen rapport uitbrengt;
2. dat er geen bezwaar bestaat dat candidaat A. Klaassen bij wijze van uitlening ter beroeping aan de Lippische Landeskirche wordt afgestaan, mits hij de volle vrijheid behoudt zijn ambt daar uit te oefenen overeenkomstig de opvattingen die hieromtrent in de Gereformeerde Kerken in Nederland en dienovereenkomstig in de Altreformierte Kirche in Niedersachsen bestaan;
3. dat ook andere candidaten of predikanten van de Altreformierte Kirche in Niedersachsen en van de Gereformeerde Kerken in Nederland op verzoek van de Lippische Landeskirche in gelijke zin ter beroeping kunnen worden afgestaan, mits dit geschiedt door tussenkomst van de synode der Altreformierten Kirche in Niedersachsen;
4. van dit besluit kennis te geven aan de deputaten voor de correspondentie met buitenlandse kerken, aan de synode van de Altreformierte Kirche in Niedersachsen en aan candidaat A. Klaassen te Echtelerfeld.