Plaats diakenen op meerdere vergaderingen

Art. 422. Het besluit der synode luidt nu aldus:

De generale synode,
kennis genomen hebbende van de verzoeken van de kerkeraden van Assen en Heerlen, van de classis Maastricht, van de particuliere synoden van Gelderland en Noord-Brabant en Limburg, en van de gedachte uit Zuid-Holland-Noord, alle betrekking hebbend op het vraagstuk van de plaats en taak van de diakenen in de meerdere vergaderingen;

overwegende,
a. dat in de kerkeraden aan de diakenen reeds een keurstem verleend wordt in tal van aangelegenheden, die te rekenen zijn tot de algemene leiding van het kerkelijk leven, en die ook op de meerdere vergaderingen aan de orde komen;
b. dat de ontwikkeling van het diakonaat en niet minder van de diakonale vraagstukken de medewerking van de diakenen op de meerdere vergaderingen ook voor andere zaken, dan thans geschiedt, wenselijk maakt;
c. dat noch aan de Heilige Schrift noch aan de belijdenis goede gronden te ontlenen zijn, om deze keurstem niet toe te laten in de meerdere vergaderingen ten opzichte van zaken, die tot deze algemene leiding behoren;

besluit:
a. in beginsel aan de genoemde verzoeken te voldoen, en uit te spreken, dat in de meerdere vergaderingen de diakenen niet alleen in de aangelegenheden van de dienst der barmhartigheid maar ook in zaken, die de algemene leiding der kerken betreffen, behalve die betrekking hebben op het opzicht, de tucht, de belijdenis, de Woorddienst, mede zullen beraadslagen en beslissen;
b. deze zaak echter, die een belangrijke verandering inhoudt van enkele artikelen van de kerkorde, eerst voor te leggen aan de kerken, zoals ook geschied is met de gehele herziene kerkorde, en na de kerken (en inzonderheid de particuliere synoden) gehoord te hebben de definitieve beslissing over te laten aan de e.v. generale synode; en
c. hiervan kennis te geven aan de kerkeraden, classes en particuliere synoden.