Herziening van de kerkorde art. 29, 83, 89 en 132

Art. 419. Nadat de intussen ter vergadering gekomen diakenen welkom zijn geheten, stelt de praeses aan de orde enkele artikelen van de voorlopig vastgestelde kerkorde, waarvan de behandeling is uitgesteld, totdat de diakenen zouden aanwezig zijn. Het zijn de artikelen 29, 83, 89 en 132. Over deze artikelen is door commissie II in haar rapport over de stukken E 1, O 1a, 2, 4-13, 15-20, 22-29, 31-38 en 41-43 (bijlage LXXVIIl a, b en c) afzonderlijk gerapporteerd. Als rapporteur der commissie treedt thans op mr P.F. Oosterhof.

Aangezien er over artikel 29 overeenstemming blijkt te zijn tussen de deputaten en de commissie en door de leden der synode geen amendementen zijn ingediend, wordt dit artikel zonder discussie aanvaard in de door de deputaten gewijzigde vorm.

Voor artikel 83 heeft de commissie, naar aanleiding van een door ouderling T. Spaan ingediend amendement, in haar aanvullend rapport een herziene redactie gegeven. Ds F.C. Zwaal acht de nieuwe formulering te strak, aangezien daarin geen ruimte is gelaten voor de praktijk van „het ene offer”, die in sommige kerken wordt gevolgd. Hij dient daarom met ds J.C. Hagen en de ouderlingen M. Spiering en T. Spaan het voorstel in om tussen „zullen” en „in elke kerkdienst” in te voegen de woorden „in de regel”. Dr G.M. den Hartogh adviseert om na „in elke kerkdienst” te lezen „op de een of andere wijze”; terwijl dr R. Schippers de vraag stelt of het woordje „ook” niet de verkeerde suggestie wekt, dat hulpverlening aan andere kerken geen dienst der barmhartigheid zou zijn. Ds P.D. Kuiper stelt voor aldus te redigeren: „zullen regelmatig in de kerkdiensten gaven worden ingezameld”.

De rapporteur verklaart zich bereid, ter tegemoetkoming aan bepaalde bezwaren het artikel in twee leden te splitsen. De amendementen-Zwaal c.s. en -Kuiper worden verworpen; het advies-Den Hartogh wordt niet overgenomen. Daarna wordt het artikel in de opnieuw door de commissie gewijzigde vorm aangenomen.

Ds F.C. Zwaal verzoekt aantekening in de acta, dat hij tegen lid 1 heeft gestemd.

Vervolgens wordt artikel 89 met de daarin door de commissie aangebrachte kleine wijziging, waarmee ook de deputaten blijken in te stemmen, goedgekeurd.

Tenslotte wordt artikel 132 ongewijzigd aanvaard.