Lippius sal een briefgen aen die van Bommel schrijuen, dat sij of eenen van haren Dienaren ende Ouderlinghen inden Sijnodum seijnden, ofte d’ oorsaecke schrijuen waeromme sij sulx niet en connen doen.