Kerkorde NHK (1951) Ord. 5.

Ordinantie voor het jeugdwerk en de zaken van kerk en school.

 

I. Het jeugdwerk.
1. Wat het jeugdwerk omvat.
2. De raad voor het jeugdwerk.
3. De jeugdwerkleider.

II. De zaken van Kerk en school.
4. De zorg voor de zaken van Kerk en school.
5. De raad voor de zaken van Kerk en school.
6. Leerkrachten voor het bijbelonderwijs op de scholen.
7. Testimonium I.
8. Testimonium II.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 5.I.

Ordinantie voor het jeugdwerk en de zaken van Kerk en school.

 

I. Het jeugdwerk.

Artikel
1-3

Kerkorde NHK (1951) Ord. 5-1-1

Ordinantie voor het jeugdwerk en de zaken van Kerk en school.

 

I. Het jeugdwerk.

Artikel 1.

Wat het jeugdwerk omvat.

Lid
1

De Kerk, erkennende dat zij naast de ouders mede verantwoordelijkheid draagt voor de jeugd van Kerk en volk, heeft in haar jeugdwerk met name tot taak:
de jeugd te bewaren bij en in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus;
leiding en daadwerkelijke bijstand te geven bij haar ontwikkeling, arbeidsleven, ontspanning en besteding van vrije tijd.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 5-1-2

Ordinantie voor het jeugdwerk en de zaken van Kerk en school.

 

I. Het jeugdwerk.

Artikel 1.

Wat het jeugdwerk omvat.

Lid
2

De zorg voor het jeugdwerk behoort tot de werkzaamheden van de kerkeraad, welke zich doet bijstaan door een commissie voor het jeugdwerk, welker leden door de kerkeraad worden benoemd.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 5-1-3

Ordinantie voor het jeugdwerk en de zaken van Kerk en school.

 

I. Het jeugdwerk.

Artikel 1.

Wat het jeugdwerk omvat.

Lid
3

De zorg der Kerk strekt zich mede daartoe uit, dat de jonge lidmaten actief betrokken worden in het leven van jeugd, gemeente en Kerk.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 5-2-1

Ordinantie voor het jeugdwerk en de zaken van Kerk en school.

 

I. Het jeugdwerk.

Artikel 2.

De raad voor het jeugdwerk.

Lid
1

De meerdere ambtelijke vergaderingen doen zich bij haar werkzaamheden op het gebied van het jeugdwerk voorlichten en bijstaan door een orgaan van bijstand voor het jeugdwerk in haar ressort.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 5-2-2

Ordinantie voor het jeugdwerk en de zaken van Kerk en school.

 

I. Het jeugdwerk.

Artikel 2.

De raad voor het jeugdwerk.

Lid
2

Het orgaan van bijstand der generale synode, raad voor het jeugdwerk genaamd, heeft inzonderheid tot taak
samenwerking te bevorderen tussen de organen, op het terrein van het jeugdwerk, in de Kerk en daarbuiten, werkzaam;
voorlichting en leiding te geven aan het jeugdwerk;
organen en instellingen in het leven te roepen, te besturen of te doen besturen, welke bevorderlijk zijn voor het bereiken van de aan het jeugdwerk gestelde doeleinden;
de scholing ter hand te nemen of te bevorderen van hen, die geroepen zullen worden leiding te geven aan het jeugdwerk;
ten uitvoer te leggen, hetgeen hem krachtens het vierde lid van art. 3 dezer ordinantie wordt geopdragen;
leiding te geven aan werkgemeenschappen van jeugdwerkleiders der Kerk;
periodieken en geschriften te doen verschijnen, van belang voor de jeugd, voor het werk onder deze of voor degenen, die op enig terrein des levens met de jeugd in aanraking komen;
samen te werken met andere organen van bijstand, voorzover zij op enigerlei wijze betrokken zijn bij de vorming van de jeugd.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 5-3-1

Ordinantie voor het jeugdwerk en de zaken van Kerk en school.

 

I. Het jeugdwerk.

Artikel 3.

De jeugdwerkleider.

Lid
1

De kerkeraad kan zich bij de geestelijke vorming van de jeugd doen bijstaan door jeugdwerkleiders.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 5-3-2

Ordinantie voor het jeugdwerk en de zaken van Kerk en school.

 

I. Het jeugdwerk.

Artikel 3.

De jeugdwerkleider.

Lid
2

Tot deze bediening kunnen worden geroepen mannelijke en vrouwelijks lidmaten der Kerk, die hun tijd geheel aan deze arbeid willen geven en aan daarvoor te stellen eisen voldoen.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 5-3-3

Ordinantie voor het jeugdwerk en de zaken van Kerk en school.

 

I. Het jeugdwerk.

Artikel 3.

De jeugdwerkleider.

Lid
3

De opleiding van hen, die begeren in deze bediening te worden gesteld, geschiedt naar bepalingen vast te leggen in een generale regeling der synode, waarin onder meer regelen zullen worden gesteld inzake de toelating tot de opleiding, de vakken, waarin en de wijze waarop het onderricht zal worden gegeven, en het examen, dat tot deze bediening toegang geeft, in welke generale regeling mede is opgenomen, ten overstaan van wie zij, alvorens een testimonium te ontvangen, bevestigend antwoorden op de vragen, vermeld in het derde lid van art. 3 van de ordinantie voor het apostolaat.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 5-3-4

Ordinantie voor het jeugdwerk en de zaken van Kerk en school.

 

I. Het jeugdwerk.

Artikel 3.

De jeugdwerkleider.

Lid
4

Inzake de benoeming tot jeugdwerkleider, zijn arbeid — in gemeenschap met de raad voor het jeugdwerk — en zijn bezoldiging zijn de bepalingen in de artikelen 10 en 11 van de ordinantie voor de catechese van overeenkomstige toepassing.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 5.II.

Ordinantie voor het jeugdwerk en de zaken van Kerk en school.

 

II. De zaken van Kerk en school.

Artikel
4-8

Kerkorde NHK (1951) Ord. 5-4-1

Ordinantie voor het jeugdwerk en de zaken van Kerk en school.

 

II. De zaken van Kerk en school.

Artikel 4.

De zorg voor de zaken van Kerk en school.

Lid
1

De Kerk, in haar zorg voor de zaken van Kerk en school, werkt mede aan de kerstening van het onderwijs.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 5-4-2

Ordinantie voor het jeugdwerk en de zaken van Kerk en school.

 

II. De zaken van Kerk en school.

Artikel 4.

De zorg voor de zaken van Kerk en school.

Lid
2

Deze zorg heeft mede ten doel:
het dienen en bevorderen van het onderwijs in de bijbelse geschiedenis en de kerkgeschiedenis op de scholen en inrichtingen van onderwijs;
contact te leggen tussen de gemeente, de school, de leerkrachten en de ouders der leerlingen, opdat de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen gestalte krijge;
de ouders te doordringen van hun verantwoordelijkheid voor het schoolonderricht aan hun kinderen;
te voorzien in het onderwijs daar, waar het ontbreken van scholen of een andere gewichtige reden dit in bijzondere gevallen nodig maakt.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 5-4-3

Ordinantie voor het jeugdwerk en de zaken van Kerk en school.

 

II. De zaken van Kerk en school.

Artikel 4.

De zorg voor de zaken van Kerk en school.

Lid
3

De Kerk richt haar herderlijke zorg in het bijzonder ook op hen, die belast zijn met de opvoeding en het onderwijs en zoekt hen te dienen bij de rechte vervulling van hun taak.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 5-5-1

Ordinantie voor het jeugdwerk en de zaken van Kerk en school.

 

II. De zaken van Kerk en school.

Artikel 5.

De raad voor de zaken van Kerk en school.

Lid
1

De ambtelijke vergaderingen doen zich bij haar zorg voor de zaken van Kerk en school voorlichten en bijstaan door een raad voor de zaken van Kerk en school.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 5-5-2

Ordinantie voor het jeugdwerk en de zaken van Kerk en school.

 

II. De zaken van Kerk en school.

Artikel 5.

De raad voor de zaken van Kerk en school.

Lid
2

Deze raad heeft tot taak
voorlichting te geven aan en waar nodig samenwerking te bevorderen tussen de organen, die voor, vanwege of ten behoeve van de Kerk, of in het algemeen op het gebied van het onderwijs werkzaam zijn;
te bevorderen, dat vanwege de kerkelijke gemeenten bijbelonderwijs wordt gegeven op de scholen, waar zulks niet geschiedt;
samen te werken met de raden voor de catechese en voor het jeugdwerk;
zorg te dragen — zo nodig in samenwerking met de raad voor de catechese — voor de uitreiking van de testimonia I en II en toezicht te houden op de daarvoor in het leven geroepen opleiding.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 5-6-1

Ordinantie voor het jeugdwerk en de zaken van Kerk en school.

 

II. De zaken van Kerk en school.

Artikel 6.

Leerkrachten voor het bijbelonderwijs op de scholen.

Lid
1

De kerkeraad doet zich bij zijn zorg voor het onderwijs in de bijbelse en kerkgeschiedenis op de scholen en inrichtingen van onderwijs zo nodig bijstaan door leerkrachten, in het bezit van testimonium I of II.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 5-6-2

Ordinantie voor het jeugdwerk en de zaken van Kerk en school.

 

II. De zaken van Kerk en school.

Artikel 6.

Leerkrachten voor het bijbelonderwijs op de scholen.

Lid
2

Op verzoek van de raad voor de zaken van Kerk en school dragen een of meer kerkeraden, met inachtneming van hetgeen bij generale regeling der synode omtrent de te stellen eisen en de opleiding nader zal zijn bepaald, zorg, dat de gelegenheid bestaat een opleiding te ontvangen ter verkrijging van testimonium I of II.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 5-7-1

Ordinantie voor het jeugdwerk en de zaken van Kerk en school.

 

II. De zaken van Kerk en school.

Artikel 7.

Testimonium I.

Lid
1

Testimonium I wordt door de raad voor de zaken van Kerk en school of een door deze aangewezen commissie, uitgereikt aan lidmaten der Kerk, bij voorkeur leerkrachten der scholen, die bij een onderzoek blijk hebben gegeven voldoende kennis te bezitten van
de bijbel,
de geschiedenis van Kerk en zending,
de belijdenisgeschriften en formulieren der Kerk,
het kerkboek,
het godsdienstig leven van de jeugd,
de didactiek van het bijbelonderwijs en
de hedendaagse sociale vragen.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 5-7-2

Ordinantie voor het jeugdwerk en de zaken van Kerk en school.

 

II. De zaken van Kerk en school.

Artikel 7.

Testimonium I.

Lid
2

Aan hen, die in het bezit zijn van testimonium I, kan worden toevertrouwd onderricht te geven in bijbelse en kerkelijke geschiedenis op de lagere scholen, de nijverheidsscholen en in de eerste twee klassen van middelbare of tot hoger onderwijs voorbereidende scholen.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 5-8-1

Ordinantie voor het jeugdwerk en de zaken van Kerk en school.

 

II. De zaken van Kerk en school.

Artikel 8.

Testimonium II.

Lid
1

Testimonium II wordt door de raad voor de zaken van Kerk en school of een door deze aangewezen commissie uitgereikt aan lidmaten der Kerk, bij voorkeur leerkrachten van het voorbereidend hoger onderwijs, het middelbaar onderwijs of van kweekscholen, die bij een onderzoek blijkt hebben gegeven van voldoende kennis van
het Oude en Nieuwe Testament,
dogmatiek en ethiek,
de geschiedenis van Kerk en zending,
de belijdenisgeschriften en formulieren der Kerk,
het kerkboek,
het godsdienstig leven van de jeugd,
de didactiek van het bijbelonderwijs en
de hedendaagse geestelijke stromingen en sociale vragen.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 5-8-2

Ordinantie voor het jeugdwerk en de zaken van Kerk en school.

 

II. De zaken van Kerk en school.

Artikel 8.

Testimonium II.

Lid
2

Aan hen, die in het bezit zijn van testimonium II kan worden toevertrouwd het onderricht in bijbelse en kerkelijke geschiedenis op tot hoger onderwijs voorbereidende, middelbare en kweekscholen.