Alg. Regl. NHK (1948) II.IV

II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk IV.
Contact en samenwerking met andere Christelijke Kerken.

 

 

Alg. Regl. NHK (1948) 75

II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk IV.
Contact en samenwerking met andere Christelijke Kerken.

Artikel
75

Bij besluit van de Algemeene Synode kan door middel van een of meer daartoe in te stellen commissies contact worden gezocht met andere Christelijke Kerken, bedoeld in artikel 1 alinea 2 van dit Reglement, die bereid zijn in samenwerking met de Nederlandsche Hervormde Kerk en haar gemeenten te arbeiden om daardoor tot hereeniging te geraken. 1)


1) Zie noot 3 bij art. 1 van dit Regl.

Alg. Regl. NHK (1948) 76

II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk IV.
Contact en samenwerking met andere Christelijke Kerken.

Artikel
76

Tot het nemen van zoodanig besluit wordt vereischt, dat op een voorloopig besluit, houdende de voorwaarden, waaronder die samenwerking zal geschieden, de adviezen der Provinciale Kerkbesturen en der Classicale Vergaderingen zijn ingewonnen. De Synode stelt vervolgens, na van deze adviezen te hebben kennis genomen, zoo zij van oordeel is, dat tot contact en samenwerking moet worden besloten, dit besluit vast. 1)


1) Zie noot 3 bij art. 1 van dit Regl.