Alg. Regl. NHK (1948) 71

II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk III.
Het kerkelijk Bestuur over de Gemeenten te zamen.

Tweede afdeeling.
De Algemeene Synodale Commissie.

Artikel
71

De Synodale Commissie biedt jaarlijks der Synode een overzicht aan van den staat der Nederlandsche Hervormde Kerk. 1)


1) Dit doet zij in Bijl. C. bij de Handelingen der Alg. Synode.