Alg. Regl. NHK (1948) 55

II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk III.
Het kerkelijk Bestuur over de Gemeenten te zamen.

Eerste afdeeling.
De Synode.

Artikel
55

De algemeene belangen der gemeenten, behoorende tot de NederIandsche Hervormde Kerk, zijn toevertrouwd aan de Algemeene Synode, die de Kerk vertegenwoordigt en voor haar in rechten optreedt. 1)


1) In 1938 verwierp de Synode een door de predikanten P. de Haan te Antwerpen en A.G.B. ten Kate te Brussel ingediend Ontwerp-Reglement op de geestelijke verzorging der Ned. Hervormden in bet Buitenland en eene in verband hiermede voorgestelde toevoeging aan art. 55 luidende:
Mede zijn aan de Synode toevertrouwd de geestelijke belangen der Nederlandsen Hervormden, die uit Nederland naar het Buitenland zijn vertrokken. (Hand. 1938 bl. 48; Bijl. B. bl. 155, 156).