Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 74

Vande Censure ende Kerkelijcke vermaninghe.

Artikel
74

De Dienaren des Woordts, Ouderlinghen ende Diakenen sullen onder hen de Christelijcke Censure oeffenen, ende malcanderen vande bedienighe hares Ampts vriendelijck vermanen.