Kerkorde Emden (1571) Art. 9

Artikel
9

Secundo denique quoque anno Conventus omnium simul Ecclesiarum Belgicarum habebitur.

Voorder salmen alle twee jaren eens, een alghemeyne versamelinghe aller Nederlantsche Kercken houden.