Kerkorde GKSA (2000) 36

Oor die Kerklike Vergaderings

Artikel
36

Seggenskap van meerdere vergaderings

Dieselfde seggenskap het die klassis oor die kerkraad wat die partikuliere sinode oor die klassis, die nasionale sinode oor die partikuliere sinode en die algemene sinode oor die nasionale sinode het.