Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 32

Vande Kerckelijcke t’samen-comsten

Artikel
32

De handelinghen aller t’samen-comsten sullen met aenroepinghe des Naems Gods aenghevanghen / ende met een dancksegginghe besloten worden.