Kerkorde GKN (1905) Art. 60

Van de leer, sacramenten en andere ceremoniƫn

Artikel
60

De namen der gedoopten, mitsgaders der ouders en getuigen, en desgelijks de tijd des Doops, zullen opgeteekend worden.