Kerkorde PKN (2018) KO-b

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Artikel
VII-XVI

Kerkorde PKN (2018) Art. VII-1

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De eredienst

Artikel VII

Lid
1

Geroepen door haar Heer komt de gemeente samen tot de lezing van de Heilige Schrift en de prediking van het Evangelie, de bediening en viering van de doop en het avondmaal, de dienst van lofzang en gebed en de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.
De gemeente komt samen tot boete-, dank- en gebedsdiensten, leerdiensten, trouwdiensten en diensten van rouwdragen en gedenken.
Daarnaast kent de kerk dagelijkse getijdendiensten met lofprijzing en gebeden.

Kerkorde PKN (2018) Art. VII-2

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De eredienst

Artikel VII

Lid
2

De eredienst wordt geleid door hen die daartoe in de orde van de kerk zijn aangewezen.
De inrichting van de eredienst wordt vastgesteld door de kerkenraad met inachtneming van de bijzondere verantwoordelijkheid van de voorgangers en hen die zorgdragen voor de kerkmuziek.
Ten behoeve van de eredienst worden, naar regels bij ordinantie gegeven, door de generale synode aangewezen, aangeboden of vastgesteld
de bijbelvertaling,
het psalm- en gezangboek
en het dienstboek met orden van dienst.

Kerkorde PKN (2018) Art. VII-3

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De eredienst

Artikel VII

Lid
3

De kerk viert de dag des Heren.
De kerk viert en gedenkt op bijzondere dagen
de komst, de geboorte en de verschijning van Christus,
zijn lijden, sterven en opstanding,
zijn hemelvaart en
de uitstorting van de Heilige Geest.
De kerk viert de zondag van de Drie-eenheid.
De kerk gedenkt de dag van de kerkhervorming.

Kerkorde PKN (2018) Art. VIII-1

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De heilige doop

Artikel VIII

Lid
1

De heilige doop wordt bediend
in het midden van de gemeente
door een predikant,
met gebruikmaking van een van de orden uit het dienstboek van de kerk.

Kerkorde PKN (2018) Art. VIII-2

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De heilige doop

Artikel VIII

Lid
2

De doop wordt bediend aan hen
voor wie of door wie de doop begeerd wordt,
nadat het geloof door en met de gemeente beleden is.

Kerkorde PKN (2018) Art. VIII-3

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De heilige doop

Artikel VIII

Lid
3

De doop wordt bediend onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, met inachtneming van de richtlijnen die de kerk daarvoor stelt.

Kerkorde PKN (2018) Art. IX-1

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Het heilig avondmaal

Artikel IX

Lid
1

Het heilig avondmaal wordt door de gemeente gevierd
en door een predikant bediend,
met gebruikmaking van een van de orden uit het dienstboek van de kerk.

Kerkorde PKN (2018) Art. IX-2

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Het heilig avondmaal

Artikel IX

Lid
2

Tot de maaltijd van de Heer zijn genodigd
zij die Jezus Christus belijden en instemmen met de lofprijzing
en door geloofsonderricht tot dit geheimenis zijn toegeleid.

Kerkorde PKN (2018) Art. IX-3

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Het heilig avondmaal

Artikel IX

Lid
3

De kerkenraad bepaalt na beraad in de gemeente
op welke wijze de leden op de deelname aan het heilig avondmaal worden voorbereid
en tevens of de leden alleen na openbare geloofsbelijdenis aan de maaltijd kunnen deelnemen.

Kerkorde PKN (2018) Art. IX-4

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Het heilig avondmaal

Artikel IX

Lid
4

De maaltijd van de Heer wordt gevierd onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, met inachtneming van de richtlijnen die de kerk daarvoor stelt.

Kerkorde PKN (2018) Art. X-1

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De missionaire, diaconale en pastorale arbeid

Artikel X

Lid
1

De gemeente is vanwege haar missionaire opdracht, in heel haar bestaan gericht op getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, opdat ook zij delen in het heil in Jezus Christus.

Kerkorde PKN (2018) Art. X-2

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De missionaire, diaconale en pastorale arbeid

Artikel X

Lid
2

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Kerkorde PKN (2018) Art. X-3

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De missionaire, diaconale en pastorale arbeid

Artikel X

Lid
3

De gemeente volbrengt haar pastorale taak in de herderlijke zorg aan de leden en anderen die deze zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde.

Kerkorde PKN (2018) Art. X-4

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De missionaire, diaconale en pastorale arbeid

Artikel X

Lid
4

De gemeente zoekt bij de vervulling van haar missionaire, diaconale en pastorale roeping samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen ter plaatse.

Kerkorde PKN (2018) Art. X-5

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De missionaire, diaconale en pastorale arbeid

Artikel X

Lid
5

Met het oog op de vervulling van haar roeping maakt de gemeente in een relatie van wederkerigheid dankbaar gebruik van inzichten en ervaringen die haar worden aangereikt door gemeenten waarvan de leden uit andere culturen afkomstig zijn.

Kerkorde PKN (2018) Art. XI-1

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De geestelijke vorming

Artikel XI

Lid
1

De gemeente is geroepen blijvend een lerende gemeenschap te zijn.

Kerkorde PKN (2018) Art. XI-2

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De geestelijke vorming

Artikel XI

Lid
2

De vorming en toerusting van haar leden krijgt gestalte in onderricht en bezinning, in meditatie en gebed, in beraad en daadwerkelijke inzet.

Kerkorde PKN (2018) Art. XI-3

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De geestelijke vorming

Artikel XI

Lid
3

De geestelijke vorming van de jonge gemeenteleden vindt plaats
in de geloofsopvoeding thuis en in de gemeente,
en in het werk met en ten behoeve van de jeugd.

Kerkorde PKN (2018) Art. XI-4

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De geestelijke vorming

Artikel XI

Lid
4

De gemeente heeft de opdracht mee te werken aan de geestelijke vorming van de jongeren op school en in andere instellingen waar zij worden gevormd en onderwezen, en zij zoekt naar mogelijkheden om het geloof tot uitdrukking te brengen in de sociale en culturele verbanden waarin de jeugd zich oriënteert.

Kerkorde PKN (2018) Art. XI-5

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De geestelijke vorming

Artikel XI

Lid
5

Door catechese wordt kerkelijk onderricht gegeven aan de jonge leden van de gemeente en verder aan allen die dit onderricht verlangen.

Kerkorde PKN (2018) Art. XI-6

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De geestelijke vorming

Artikel XI

Lid
6

Het doel van de catechese is
het leren leven uit Gods beloften en naar zijn geboden,
de toerusting tot het christelijk getuigenis in de wereld,
het ontdekken en leren aanwenden van de gaven voor de opbouw van de gemeente van Christus,
de toeleiding tot de viering van doop en avondmaal en
de voorbereiding op de openbare belijdenis van het geloof.

Kerkorde PKN (2018) Art. XI-7

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De geestelijke vorming

Artikel XI

Lid
7

De catechese betreft
het lezen en verstaan van de Heilige Schrift,
de eredienst, de liederen en gebeden,
de belijdenis en de geschiedenis van de kerk,
het leven als christen in de wereld.

Kerkorde PKN (2018) Art. XI-8

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De geestelijke vorming

Artikel XI

Lid
8

De openbare geloofsbelijdenis wordt afgelegd
om de doop te ontvangen of te beamen,
als blijk van de bereidheid om van de Heer te getuigen,
medeverantwoordelijkheid te dragen in de gemeente van Christus
en te blijven bij de gemeenschap van Woord en sacramenten.
De openbare geloofsbelijdenis vindt plaats in het midden van de gemeente, met gebruikmaking van een orde uit het dienstboek van de kerk.
De kerkenraad voert met hen die voornemens zijn belijdenis van het geloof af te leggen, een gesprek over hun motivatie en over de inhoud van hun geloof.

Kerkorde PKN (2018) Art. XI-9

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De geestelijke vorming

Artikel XI

Lid
9

De zorg voor de vorming, de toerusting en de catechese berust bij de kerkenraad.

Kerkorde PKN (2018) Art. XII-1

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Het opzicht

Artikel XII

Lid
1

De gemeente is geroepen te blijven in de weg van het belijden van de kerk.
Het opzicht, gegrond in de barmhartigheid van Jezus Christus, geschiedt tot eer van God, tot bewaring van de gemeente en tot behoud van hen die dwalen.

Kerkorde PKN (2018) Art. XII-2

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Het opzicht

Artikel XII

Lid
2

In de gemeente zijn de leden geroepen pastoraal en liefdevol naar elkaar om te zien en elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde.

Kerkorde PKN (2018) Art. XII-3

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Het opzicht

Artikel XII

Lid
3

Het opzicht dat wordt uitgeoefend door of in opdracht van de ambtelijke vergaderingen, betreft
het geestelijk leven van de gemeenten, het gehoor geven aan haar roeping en de vervulling van ambten en andere diensten;
de belijdenis en wandel van leden en ambtsdragers en van hen, die een andere dienst vervullen; en
de verkondiging, de catechese en de opleiding en vorming van predikanten.

Kerkorde PKN (2018) Art. XII-4

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Het opzicht

Artikel XII

Lid
4

Het opzicht over de gemeenten krijgt gestalte in het toezien door de classicale vergadering, alsmede in de visitatie. Het betreft haar geestelijk leven, het gehoor geven aan haar roeping en de vervulling van ambten en andere diensten en heeft ten doel de opbouw van de gemeente.

Kerkorde PKN (2018) Art. XII-5

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Het opzicht

Artikel XII

Lid
5

Het opzicht over belijdenis en wandel van leden en ambtsdragers en van hen die een andere dienst vervullen, wordt uitgeoefend door pastorale samenspreking en vermaan.

Kerkorde PKN (2013) Art. XII-6

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Het opzicht

Artikel XII

Lid
6

Met het oog op de rechte bediening van Woord en sacramenten houdt de kerk opzicht over de verkondiging en de catechese, alsmede over de opleiding en vorming van predikanten.

Kerkorde PKN (2013) Art. XII-7

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Het opzicht

Artikel XII

Lid
7

Indien nodig gaat de kerk over tot toepassing van de middelen die met kerkelijke tucht gegeven zijn, volgens de regels bij ordinantie gesteld.

Kerkorde PKN (2013) Art. XIII-1

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden

Artikel XIII

Lid
1

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de kerkenraad, die de verzorging van deze zaken toevertrouwt aan
het college van diakenen, voorzover het betreft de vermogensrechelijke aangelegenheden van diaconale aard en
de daartoe in het bijzonder aangewezen ouderlingen die − desgewenst aangevuld met andere leden van de gemeente − tezamen het college van kerkrentmeesters vormen, voorzover het betreft de andere vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente.1


1 Eerste lezing (november 2018): die de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de diaconale aard toevertrouwt aan het college van diakenen, en de verzorging van de andere vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente aan het college van kerkrentmeesters.

Kerkorde PKN (2013) Art. XIII-2

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden

Artikel XIII

Lid
2

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de classis berust bij de classicale vergadering.

Kerkorde PKN (2013) Art. XIII-3

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden

Artikel XIII

Lid
3

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de evangelisch-lutherse synode, waaronder de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de evangelisch-lutherse gemeenten gemeenschappelijk, berust bij de evangelisch-lutherse synode.

Kerkorde PKN (2013) Art. XIII-4

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden

Artikel XIII

Lid
4

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de kerk berust bij de generale synode.

Kerkorde PKN (2013) Art. XIII-5

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden

Artikel XIII

Lid
5

Op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden wordt toegezien door de daartoe aangewezen organen van de kerk.

Kerkorde PKN (2013) Art. XIV-1

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Bezwaren en geschillen

Artikel XIV

Lid
1

Bezwaren en geschillen voor de behandeling waarvan in de orde van de kerk niet een afzonderlijk orgaan of een bijzondere wijze van behandeling is aangegeven, worden voorgelegd aan de daartoe aangewezen colleges.

Kerkorde PKN (2013) Art. XIV-2

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Bezwaren en geschillen

Artikel XIV

Lid
2

Onverminderd het in lid 1 bepaalde kan bij een kerkelijk lichaam een verzoek tot herziening van een door dit lichaam genomen besluit worden ingediend.

Kerkorde PKN (2013) Art. XV-1

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De opleiding en vorming van predikanten

Artikel XV

Lid
1

De zorg voor de opleiding en vorming van predikanten berust bij de generale synode.

Kerkorde PKN (2013) Art. XV-2

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De opleiding en vorming van predikanten

Artikel XV

Lid
2

De opleiding en vorming van predikanten vindt plaats bij of aan universiteiten en seminaria die door de kerk zijn gesticht of aangewezen.

Kerkorde PKN (2013) Art. XV-3

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De opleiding en vorming van predikanten

Artikel XV

Lid
3

De generale synode kan, in geval van een opleiding elders of bij singuliere gaven, een andere weg tot het ambt van predikant openen.

Kerkorde PKN (2013) Art. XV-4

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De opleiding en vorming van predikanten

Artikel XV

Lid
4

Wie toelating tot het ambt van predikant verlangen dienen mee te werken aan onderzoek naar geschiktheid, bekwaamheid en roeping tot het ambt.

Kerkorde PKN (2013) Art. XV-5

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

De opleiding en vorming van predikanten

Artikel XV

Lid
5

Indien er geen bezwaren bestaan, verkrijgen zij na het afleggen van de daartoe bestemde belofte het recht om als proponent te staan naar het ambt van predikant.

Kerkorde PKN (2013) Art. XVI-1

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Leven en werk van de kerk in oecumenisch perspectief

Artikel XVI

Lid
1

Als gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk, is de kerk geroepen om de eenheid, de gemeenschap en de samenwerking met andere kerken van Jezus Christus te zoeken en te bevorderen.
De kerk neemt deel aan en stimuleert de oecumenische arbeid in Nederland en in de wereld.
Zij zoekt en onderhoudt nauwere betrekkingen met kerken waarmee zij door banden van belijdenis of van geschiedenis verbonden is.
Zij zoekt vereniging met kerken waarmee eenheid of verwantschap bestaat in geloof en kerkorde.

Kerkorde PKN (2013) Art. XVI-2

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Leven en werk van de kerk in oecumenisch perspectief

Artikel XVI

Lid
2

In de missionaire arbeid, in Nederland en in de wereld, vervult de kerk haar zendingsopdracht, samen met kerken en gemeenten ter plaatse, in ondersteuning van elkaar.

Kerkorde PKN (2013) Art. XVI-3

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Leven en werk van de kerk in oecumenisch perspectief

Artikel XVI

Lid
3

In de diaconale arbeid, in Nederland en in de wereld, vervult de kerk haar opdracht om zich in te zetten voor wie lijden en hen bij te staan in het zoeken naar vertroosting en gerechtigheid, in samenwerking met kerken en gemeenten ter plaatse en met verwante instanties.

Kerkorde PKN (2013) Art. XVI-4

Kerkorde

 

Het leven van gemeente en kerk

Leven en werk van de kerk in oecumenisch perspectief

Artikel XVI

Lid
4

De kerk verricht haar arbeid van getuigenis en dienst in respectvolle omgang met andere godsdiensten.