Akkoord NGK (1982) Art. 14

I. De diensten

Artikel
14

Dienst van de diaken

De dienst van de diaken houdt in: het verlenen van christelijke hulp aan de leden der gemeente die in nood verkeren, en hen met raad en troost bij te staan. Naar vermogen zullen zij ook anderen hulp bieden.