Kerkorde ELKKN (2001) B.3.I

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.18.1

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

Artikel
18.1

Zij die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament worden in deze en andere Ordeningen predikanten genoemd.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.18.2

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

Artikel
18.2

De predikanten worden onderscheiden in:
a. de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten;
b. de predikanten met bijzondere opdracht;
c. de beroepbare predikanten in algemene dienst;
d. de emeritus-predikanten.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.19

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

Artikel
19

De toelating tot het openbare ambt van Woord en Sacrament geschiedt volgens de bepalingen van de Ordening op de toelating tot het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.20

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

Artikel
20

Voor de predikanten gelden de Ordening op de kerkelijke tucht en de Ordening op de ongeschiktheid.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.20a

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.
Artikel
20a

Het verkiezen, beroepen en ontslaan van een predikant die in een gemeente het ambtswerk verricht, geschiedt volgens de bepalingen van de Ordening betreffende de vervulling van een predikantsvacature.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.21.1

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.
Artikel
21.1

Het ambtswerk van de predikant, bedoeld in art. 18 lid 2 sub a, omvat de volledige herderlijke zorg over zijn gemeente(n) met name door de bediening van Woord en Sacrament, zielszorg, onderwijzing in het Woord van God en in de leer der Kerk en verkondiging van het Woord in de wereld.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.21.2

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.
Artikel
21.2

Het ambtswerk kan in zijn volle omvang in een volledige dan wel in een gedeeltelijke dagtaak vervuld worden.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.22.1

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.
Artikel
22.1

De predikant zal de bediening van Woord en Sacrament verrichten getrouw aan de belofte, door hem afgelegd bij zijn ordinatie. Hij neemt daarbij in acht de ordeningen daarvoor door de Synode gesteld of nog te stellen.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.22.2

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.
Artikel
22.2

De predikant bedient de Sacramenten bij voorkeur in een openbare eredienst der gemeente.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.22.3

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.
Artikel
22.3

De predikant bedient de Sacramenten buiten zijn gemeente slechts op uitnodiging van of met toestemming van de betrokken kerkeraad.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.23.1

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.
Artikel
23.1

De predikant bedient de Heilige Doop aan de kinderen van leden, benevens aan ouderen die nog niet gedoopt zijn alvorens over te gaan tot hun bevestiging.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.23.2

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.
Artikel
23.2

Wanneer de Heilige Doop begeerd wordt voor kinderen van wie geen van beide ouders lid of gastlid is, kan hij deze slechts bedienen indien de ouders of een van hen blijk geven van het ernstige voornemen, zulks ter beoordeling van de predikant, bevestigd te worden dan wel in de Kerk mee te leven en zij in het kerkelijk gebied van zijn gemeente woonachtig zijn.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.24

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.
Artikel
24

De predikant ziet erop toe, dat elk in het kerkelijk gebied van zijn gemeente gedoopte zo spoedig mogelijk in het doopboek en het doopledenregister wordt ingeschreven, overeenkomstig de artikelen 50, 51 en 52.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.25

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.
Artikel
25

Vervallen.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.26

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.
Artikel
26

Vervallen.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.27

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.
Artikel
27

Vervallen.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.28

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.
Artikel
28

De predikant bevestigt nieuwe leden zoveel mogelijk in een openbare eredienst. Aan de bevestiging tot lid der gemeente gaat in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de kerkeraad de aanneming vooraf, waarbij de predikant verantwoording aflegt van de door hem gegeven catechese en waarbij de nieuwe leden gelegenheid krijgen te doen blijken van hun kennis van de Bijbel en van de leer der Kerk en getuigenis af te leggen van hun geloof.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.29

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.
Artikel
29

De predikant ziet erop toe, dat nieuwe leden na hun bevestiging zo spoedig mogelijk in het bevestigingsboek en het ledenregister worden ingeschreven, overeenkomstig de artikelen 55 t/m 58.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.30

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.
Artikel
30

Vervallen.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.31

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.
Artikel
31

Vervallen.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.32.1

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.
Artikel
32.1

De predikant zegent geen huwelijk in dan na zich ervan vergewist te hebben, dat het huwelijk burgerlijk voltrokken is.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.32.2

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.
Artikel
32.2

De predikant verricht een huwelijksinzegening slechts op verzoek van, dan wel in overleg met de kerkeraad van de gemeente in wier kerkelijk gebied de inzegening plaatsvindt.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.32.3

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.
Artikel
32.3

De predikant aan wie verzocht wordt een huwelijk in te zegenen buiten zijn (wijk)gemeente, pleegt vooraf collegiaal overleg met de predikant dan wel consulent van de (wij)gemeente waar de inzegening plaatsvindt.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.33

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.
Artikel
33

De predikant ziet erop toe, dat elke binnen het kerkelijk gebied zijner gemeente verrichte huwelijksinzegening zo spoedig mogelijk wordt ingeschreven in het trouwboek van zijn gemeente, overeenkomstig artikel 62.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.34

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.
Artikel
34

De predikant die een huwelijk ingezegend heeft, verstrekt de in artikel 62 bedoelde gegevens aan de secretaris van de kerkeraad in wiens kerkelijk gebied de huwelijksinzegening heeft plaatsgevonden.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.35

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.
Artikel
35

Vervallen.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.36.1

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.
Artikel
36.1

De predikant is na behoorlijke kennisgeving aan zijn kerkeraad van de waarneming van zijn plaatselijke ambtsverrichtingen ontheven in de volgende gevallen:
a. bij ziekte of andere volstrekte verhindering;
b. bij werkzaamheden, rechtstreeks voortvloeiend uit synodale opdrachten;
c. tijdens vakantie in overeenstemming met de beroepsvoorwaarden;
d. tijdens studieverlof als bedoeld in de Ordening op de tractementen en de overige arbeidsvoorwaarden der predikanten.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.36.2

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.
Artikel
36.2

Onder synodale opdracht moet ook worden verstaan de uitvoering van de taak van een pastor pastorum benoemd volgens de Ordening op de visitatie en op het pastoraat over de predikanten en van de taak van een consulent.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.37

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.
Artikel
37

Vervallen.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.38

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

B. Van de predikanten met bijzondere opdracht.
Artikel
38

De predikanten met bijzondere opdracht worden onderscheiden in:
a. predikanten die gedurende een tevoren bepaalde tijd in een of meer gemeenten het ambtswerk geheel of gedeeltelijk verrichten;
b. predikanten, die het ambt van kerkelijk hoogleraar hebben aanvaard;
c. predikanten met een andere opdracht.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.39

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

B. Van de predikanten met bijzondere opdracht.
Artikel
39

Vervallen.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.40.1

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

B. Van de predikanten met bijzondere opdracht.
Artikel
40.1

De predikanten bedoeld in artikel 38 sub a worden benoemd door de Synodale Commissie dan wel door een kerkeraad na door de Synodale Commissie verleende goedkeuring. De benoeming geschiedt volgens de bepalingen van de Ordening op de vervulling van een predikantsvacature.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.40.2

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

B. Van de predikanten met bijzondere opdracht.
Artikel
40.2

Voor de predikanten, bedoeld in artikel 38 sub b betekent hun benoeming door de Synode het ontvangen van een bijzondere opdracht overeenkomstig de Ordening op het Evangelisch-Luthers Seminarium.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.40.3

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

B. Van de predikanten met bijzondere opdracht.
Artikel
40.3

De taak van de predikanten met bijzondere opdracht bedoeld in artikel 38 sub c moet liggen binnen het Openbare Ambt van Woord en Sacrament, zulks ter beoordeling van de Synodale Commissie. De bijzondere opdracht wordt verleend door de Synodale Commissie. Wanneer een predikant een dienstverband aangaat met een werkgever buiten de Kerk, moet de benoemingsovereenkomst door de Synodale Commissie zijn goedgekeurd alvorens de bijzondere opdracht kan worden verleend.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.40.4

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

B. Van de predikanten met bijzondere opdracht.
Artikel
40.4

De predikanten met bijzondere opdracht hebben dezelfde rechten en plichten als aan de predikanten bedoeld in artikel 18 lid 2 sub a zijn toegekend of opgelegd, behoudens de in de ordeningen of in de in lid 1 bedoelde benoemingsvoorwaarden voorkomende afwijkingen.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.40.5

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

B. Van de predikanten met bijzondere opdracht.
Artikel
40.5

Een predikant, die een benoeming tot een bijzondere opdracht aanvaardt, kan bij het beëindigen van deze opdracht geen andere aanspraken doen gelden dan die, welke in de benoemingsvoorwaarden zijn omschreven, behoudens het gestelde in de artikelen 41, 42 en 42a van deze ordening.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.41.1

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

C. Van de Beroepbare Predikanten in algemene dienst.
Artikel
41.1

De Synodale Commissie kan aan een predikant op zijn verzoek de status van beroepbaar predikant in algemene dienst verlenen in de volgende gevallen:
a. indien hij een bijzondere opdracht beëindigt;
b. indien zijn gemeente overeenkomstig artikel 13 van deze ordening gevoegd wordt bij een gemeente waarvan hij geen predikant is;
c. indien hij zijn ambt in een gemeente neerlegt in afwachting van een beroep naar een andere gemeente;
d. indien hij op grond van een bindende uitspraak van de Raad van Advies voor het Beroepingswerk van de arbeid in zijn gemeente wordt ontheven;
e. indien hij op grond van artikel 1 letter c van de Ordening op de ongeschiktheid van de arbeid in zijn gemeente is ontheven.
Deze status vervalt indien de predikant een beroep naar een andere gemeente aanneemt dan wel een werkkring aanvaardt, welke niet ligt in de lijn van het Openbare Ambt van Woord en Sacrament.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.41.2

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

C. Van de Beroepbare Predikanten in algemene dienst.
Artikel
41.2

De taak van de beroepbare predikant in algemene dienst blijft beperkt tot incidentele opdrachten van de Synodale Commissie dan wel van kerkeraden na verleende goedkeuring door de Synodale Commissie.
De artikelen 21 tot en met 36 van deze ordening zijn van overeenkomstige toepassing.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.41.3

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

C. Van de Beroepbare Predikanten in algemene dienst.
Artikel
41.3

Wanneer de Synodale Commissie bemerkt, dat een beroepbaar predikant in algemene dienst geen ernst maakt met de tot hem gerichte verzoeken tot tijdelijke dienstwaarneming, als bovengenoemd, of vermoedt, dat hij niet voornemens is een beroep te aanvaarden, kan zij hem verzoeken zich ter zake duidelijk uit te spreken. Wanneer zijn uitspraak dit gevoelen of dit vermoeden bevestigt, of de predikant medewerking tot zulk een uitspraak weigert, kan zij besluiten hem de status van beroepbaar predikant in algemene dienst, met inachtneming van een termijn van twee maanden, te ontnemen.
Zij geeft de betrokkene per aangetekend schrijven kennis van dit besluit. Deze kan dan, gedurende een maand na de verzending van dit schrijven, bij de Synode in beroep gaan van dit besluit.
Door zodanig beroep wordt de uitvoering van dit besluit door de Synodale Commissie opgeschort tot de uitspraak der Synode die gehoord de predikant, het besluit der Synodale Commissie bekrachtigt of vernietigt.
Wanneer de predikant niet in beroep gaat bij de Synode, wordt het besluit tot het ontnemen van de status van beroepbaar predikant in algemene dienst na twee maanden van kracht. Zulks geschiedt eveneens en wel met onmiddellijke ingang, wanneer de Synode, na beroep, het besluit der Synodale Commissie bekrachtigt. Met het van kracht worden van dit besluit houdt de betrokkene op predikant te zijn van de Kerk.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.42.1

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

D. Van de Emeritus-predikanten.
Artikel
42.1

De status van emeritus-predikant wordt door de Synodale Commissie verleend aan predikanten die eervol ontslag hebben gekregen:
a. wegens pensionering dan wel vervroegde uittreding uit hoofde van een daartoe strekkende regeling;
b. wegens het aanvaarden van een werkkring, die naar het oordeel van de Synodale Commissie in de lijn van het Openbare Ambt van Woord en Sacrament ligt, voor zover zij niet zijn benoemd tot predikant met bijzondere opdracht;
c. wegens gezondheidsredenen vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.42.2

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

D. Van de Emeritus-predikanten.
Artikel
42.2

De emeritus-predikant die daartoe aan de President der Synode de wens te kennen geeft, kan zolang hij de 65-jarige leeftijd niet bereikt heeft, in een gemeente beroepen worden, dan wel benoemd worden tot predikant met bijzondere opdracht. Met het aannemen van een beroep of benoeming vervalt de status van emeritus-predikant.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.42.3

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

D. Van de Emeritus-predikanten.
Artikel
42.3

Wanneer een emeritus-predikant, die nog niet de 65-jarige leeftijd heeft bereikt, een werkkring aanvaard heeft, welke naar het oordeel van de Synodale Commissie niet ligt in de lijn van het Openbare Ambt van Woord en Sacrament, kan de Synodale Commissie de predikant, na hem gehoord te hebben, de status van emeritus-predikant ontnemen. Indien de emeritus-predikant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken, dan wel onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt, kan de Synodale Commissie handelen op grond van elders verkregen inlichtingen.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.42.4

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

D. Van de Emeritus-predikanten.
Artikel
42.4

De emeritus-predikant verliest deze status wanneer hij uit de Evangelisch-Lutherse Kerk treedt.

Kerkorde ELKKN (2001) B.3.42a

Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

D. Van de Emeritus-predikanten.
Artikel
42a

De emeritus-predikant behoudt de rechten en plichten die aan de predikanten, als bedoeld in artikel 18 lid 2 sub a van deze ordening, zijn toegekend respectievelijk opgelegd, behoudens die, welke in de ordeningen der kerk hem zijn ontnomen, respectievelijk waarvan hij is ontheven.