Kerkorde GG (2008) HIV.

Van de censuur en kerkelijke vermaning

Kerkorde GG (2008) Art. 71

Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
71

Gelijk de christelijke straf geestelijk is en niemand van het burgerlijke gerecht en de straf der overheid bevrijdt, alzo worden ook naast de burgerlijke straf de kerkelijke censuren noodzakelijk vereist, om de zondaar met de kerk en zijn naaste te verzoenen en de ergernis uit de gemeente van Christus weg te nemen.

Kerkorde GG (2008) Art. 72

Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
72

Wanneer dan iemand tegen de zuiverheid der leer of vroomheid van wandel zondigt, zover als het heimelijk is en geen openbare ergernis gegeven heeft, zal de regel onderhouden worden welke Christus duidelijk voorschrijft, Mattheüs 18.

Kerkorde GG (2008) Art. 73

Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
73

De heimelijke zonden waarvan de zondaar, bij één in het bijzonder of bij twee of drie getuigen vermaande zijnde, berouw heeft, zullen voor de kerkenraad niet gebracht worden.

Kerkorde GG (2008) Art. 74

Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
74

Zo iemand, van een heimelijke zonde van twee of drie personen in de liefde vermaand zijnde, geen gehoor geeft, of anderszins een openbare zonde bedreven heeft, zulks zal de kerkenraad aangegeven worden.

Kerkorde GG (2008) Art. 75

Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
75

Van alzulke zonden die vanwege hun natuur openbaar of door verachting der kerkelijke vermaningen in het openbaar gekomen zijn, zal de verzoening (wanneer men zekere tekenen der boetvaardigheid ziet) openbaar geschieden, door het oordeel van de kerkenraad. En ten plattelande, of in mindere steden, waar maar één dienaar is, met advies van twee genabuurde kerken, in zulk een vorm en manier als tot stichting van een iedere kerk bekwaam zal geoordeeld worden.

Kerkorde GG (2008) Art. 76

Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
76

Zo wie hardnekkig de vermaning van de kerkenraad verwerpt, idem wie een openbare of anderszins grove zonde gedaan heeft, zal van het Avondmaal des Heeren afgehouden worden. En indien hij, afgehouden zijnde, na verscheiden vermaningen geen teken der boetvaardigheid bewijst, zo zal men ten laatste tot de uiterste remedie, namelijk de afsnijding, komen, volgende het formulier naar het Woord Gods daartoe gesteld. Doch niemand zal afgesneden worden dan met voorgaand advies der classis.

Kerkorde GG (2008) Art. 77

Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
77

Aleer men tot de afsnijding komt, zal men de hardnekkigheid van de zondaar de gemeente openlijk te kennen geven, de zonden verklarende, mitsgaders de naarstigheid aan hem bewezen in het bestraffen, afhouden van het Avondmaal, en menigvuldige vermaningen, en zal de gemeente vermaand worden hem aan te spreken en voor hem te bidden. Zodanige vermaningen zullen er drie geschieden. In de eerste zal de zondaar niet genoemd worden, opdat hij enigszins verschoond zal worden. In de tweede zal met advies der classis zijn naam uitgedrukt worden. In de derde zal men de gemeente te kennen geven dat men hem, tenzij hij zich bekeert, van de gemeenschap der kerk uitsluiten zal, opdat zijn afsnijding, zo hij hardnekkig blijft, met stilzwijgende bewilliging der kerk geschiedt. De tijd tussen de vermaningen zal in het oordeel van de kerkenraad staan.

Kerkorde GG (2008) Art. 78

Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
78

Wanneer iemand die geëxcommuniceerd is, zich wederom wil verzoenen met de gemeente door boetvaardigheid, zo zal het vóór de handeling van het Avondmaal, of anderszins naar gelegenheid, tevoren de gemeente aangezegd worden, teneinde hij ten naastkomenden Avondmaal (zover niemand iets weet voort te brengen ter contrarie) openbaar met professie van zijn bekering weer opgenomen wordt, volgende het formulier daarvan zijnde.

Kerkorde GG (2008) Art. 79

Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
79

Wanneer de dienaren des Goddelijken Woords, ouderlingen of diakenen een openbare grove zonde bedrijven, die der kerk schandelijk of ook bij de overheid strafwaardig is, zullen wel de ouderlingen en diakenen terstond door voorgaand oordeel van de kerkenraad van die en van de naastgelegen gemeente van hun dienst afgezet, maar de dienaren opgeschort worden. Maar of zij geheel van de dienst af te zetten zijn, zal in het oordeel der classis staan.

Kerkorde GG (2008) Art. 80

Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
80

Voorts onder de grove zonden die waardig zijn met opschorting of afstelling van de dienst gestraft te worden, zijn deze de voornaamste: valse leer of ketterij, openbare scheurmaking, openlijke blasfemie, simonie, trouweloze verlating van zijn dienst of indringing in de dienst van een ander, meinedigheid, echtbreuk, hoererij, dieverij, geweld, gewoonlijke dronkenschap, vechterij, vuil gewin; in het kort alle zonden en grove feiten die de auteur voor de wereld eerloos maken en in een ander gewoon lidmaat der kerk de afsnijding waardig zouden gerekend worden.

Kerkorde GG (2008) Art. 81

Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
81

De dienaren des Woords, ouderlingen en diakenen zullen onder zich de christelijke censuur uitoefenen en elkaar van de bediening van hun ambt vriendelijk vermanen.

Kerkorde GG (2008) Art. 82

Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
82

Degenen die uit de gemeente vertrekken, zal een attestatie of getuigenis van hun wandel bij advies van de kerkenraad meegegeven worden onder het zegel der kerk of, waar geen zegel is, van twee ondertekend.

Kerkorde GG (2008) Art. 83

Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
83

Voorts zal de armen, om genoegzame oorzaken vertrekkende, van de diakenen bijstand gedaan worden, naar discretie, mits aantekenende op de rug van hun attestatie de plaatsen waar ze heen willen en de hulp die men hun zal gedaan hebben.

Kerkorde GG (2008) Art. 84

Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
84

Geen kerk zal over andere kerken, geen dienaar over andere dienaren, geen ouderling noch diaken over andere ouderlingen of diakenen enige heerschappij voeren.

Kerkorde GG (2008) Art. 85

Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
85

In middelmatige dingen zal men de buitenlandse kerken niet verwerpen, die een ander gebruik hebben dan wij.