Kerkorde GG (2008) HI.

Van de diensten

Kerkorde GG (2008) Art. 2

Van de diensten

Artikel
2

De diensten zijn vierderlei: der dienaren des Woords, der doctoren, der ouderlingen, en der diakenen.

Kerkorde GG (2008) Art. 3

Van de diensten

Artikel
3

Het zal niemand, alhoewel hij een doctor, ouderling of diaken is, geoorloofd zijn de dienst des Woords en der sacramenten te betreden zonder wettig daartoe geroepen te zijn. En wanneer iemand daartegen doet en, meermalen vermaand zijnde, niet afstaat, zo zal de classis oordelen of men hem voor een scheurmaker verklaren of op enige andere wijze straffen zal.

Kerkorde GG (2008) Art. 4

Van de diensten

Artikel
4

De wettige beroeping dergenen die tevoren in de dienst niet geweest zijn, zowel in de steden als ten plattenlande, bestaat:
ten eerste in de verkiezing, welke na voorgaand vasten en bidden geschieden zal door de kerkenraad en de diakenen, en dat niet zonder (goede correspondentie met de christelijke overheid der plaats respectievelijk, en) voorweten of advies van de classis, waar het tot nog toe gebruikelijk is geweest;
ten andere in de examinatie of onderzoeking beide der leer en des levens, welke staan zal bij de classis, ten overstaan van de gedeputeerden der synode of enigen van hen;
ten derde in de approbatie en goedkeuring (van de overheid, en daarna ook) van de lidmaten der gereformeerde gemeente van de plaats, wanneer, de naam van de dienaar de tijd van veertien dagen in de kerk verkondigd zijnde, geen hindernis daartegen komt;
ten laatste in de openlijke bevestiging voor de gemeente, welke met behoorlijke stipulatie en afvragingen, vermaningen, gebed en oplegging der handen van de dienaar die de bevestiging doet (of enige anderen, waar meer dienaren zijn) toegaan zal, naar het formulier daarvan zijnde. Welverstaande dat de oplegging der handen zal mogen gedaan worden in de classicale vergadering aan de nieuwe gepromoveerde dienaar, die gezonden wordt in de kerken onder het kruis.

Door de Generale Synode 2007 van de Gereformeerde Gemeenten is in haar vergadering van 31 januari 2008 als aantekening bij artikel 4 en behorende tot het statuut van de Gereformeerde Gemeenten het volgende vastgesteld:

De rechtsverhouding tussen kerkenraad en dienaar des Woords is een kerkelijke rechtsverhouding van geheel eigen aard (een zogeheten rechtsverhouding sui generis), die beheerst wordt door de bepalingen van het eigen kerkrecht van de Gereformeerde Gemeenten, die gebaseerd zijn op de Bijbel als Gods Woord, de daarop gegronde Formulieren van Enigheid alsmede de Dordtse Kerkorde.

Kerkorde GG (2008) Art. 5

Van de diensten

Artikel
5

Nopens de dienaren die, nu alreeds in de dienst des Woords zijnde, tot een andere gemeente beroepen worden, zal desgelijks zodanige beroeping (met correspondentie als voren) geschieden, zowel in de steden als ten plattelande, bij de kerkenraad en de diakenen met advies of approbatie van de classis, alwaar de voorzeide beroepenen vertonen zullen goede kerkelijke attestatie van leer en leven; en alzo (bij de magistraat van de plaats respectievelijk geapprobeerd en) aan de gemeente de tijd van veertien dagen voorgesteld zijnde, als boven, zullen ze met voorgaande stipulatiën en gebeden bevestigd worden. (Onverkort, in hetgeen hiervoor gezegd is, iemands deugdelijk recht van presentatie of enig ander recht, voor zoveel het stichtelijk kan worden gebruikt, zonder nadeel van Gods kerk en goede kerkenorde, waarop de hoge overheden en synoden der respectieve provinciën wel gelieven te letten, en ten beste van de kerken nodige orde te stellen).

Kerkorde GG (2008) Art. 6

Van de diensten

Artikel
6

Ook zal geen dienaar dienst mogen aannemen in enige particuliere heerlijkheden, gasthuizen of anderszins, tenzij dat hij voorheen geadmitteerd en toegelaten is, volgens de voorgaande artikelen; en hij zal ook niet minder dan anderen de kerkenordening onderworpen zijn.

Kerkorde GG (2008) Art. 7

Van de diensten

Artikel
7

Niemand zal tot de dienst des Woords geroepen worden zonder hem in een zekere plaats te stellen, tenzij dat hij gezonden wordt om hier of daar te prediken in de gemeenten onder het kruis, of anderszins om kerken te vergaderen.

Kerkorde GG (2008) Art. 8

Van de diensten

Artikel
8

Men zal geen schoolmeesters, handwerkslieden of anderen, die niet gestudeerd hebben, tot het predikambt toelaten, tenzij dat men verzekerd is van hun singuliere gaven: godzaligheid, ootmoedigheid, zedigheid, goed verstand en discretie, mitsgaders gaven van welsprekendheid. Zo wanneer dan zodanige personen zich  tot de dienst presenteren, zal de classis hen (indien het de synode goedvindt) eerst examineren en, naardat ze hen in het examen bevindt, hen een tijd lang laten in het privé proponeren, en dan voorts met hen handelen als zij oordelen zal stichtelijk te wezen.

Kerkorde GG (2008) Art. 9

Van de diensten

Artikel
9

Nieuwelingen, mispriesters, monniken en die anderszins enige sekte verlaten, zullen niet toegelaten worden tot de kerkendienst, dan met grote zorgvuldigheid en voorzichtigheid, nadat ze ook een zekere tijd eerst wel beproefd zijn.

Kerkorde GG (2008) Art. 10

Van de diensten

Artikel
10

Een dienaar, eens wettig beroepen zijnde, mag de gemeente waar hij zonder conditie aangenomen is, niet verlaten om elders een beroeping aan te nemen, zonder bewilliging van de kerkenraad met de diakenen (en degenen die tevoren in dienst van ouderlingschap en diakenschap geweest zijn, mitsgaders die van de magistraat), en met voorweten van de classis, gelijk ook geen andere kerk hem zal mogen ontvangen eer hij wettige getuigenis van zijn afscheid van de kerk en classis waar hij gediend heeft, vertoond heeft.

Kerkorde GG (2008) Art. 11

Van de diensten

Artikel
11

Aan de andere zijde zal de kerkenraad, als representerende de gemeente, ook gehouden zijn zijn dienaren van behoorlijk onderhoud te verzorgen, en zonder kennis en oordeel van de classis niet te verlaten, welke ook bij gebrek van onderhoud zal oordelen of de voorschreven dienaren te verzetten zijn of niet.

Kerkorde GG (2008) Art. 12

Van de diensten

Artikel
12

Dewijl een dienaar des Woords, eens wettig, als boven, beroepen zijnde, zijn leven lang aan de kerkendienst verbonden is, zo zal het hem niet geoorloofd zijn zich tot een andere staat des levens te begeven,  tenzij om grote en gewichtige oorzaken, waarvan de classis kennisnemen en oordelen zal.

Kerkorde GG (2008) Art. 13

Van de diensten

Artikel
13

Zo het geschiedt dat enige dienaren door ouderdom, ziekte of anderszins onbekwaam worden tot uitoefening van hun dienst, zo zullen zij nochtans desniettemin de eer en de naam van een dienaar behouden, en van de kerk die zij gediend hebben, eerlijk in hun nooddruft (gelijk ook de weduwen en wezen der dienaren in het algemeen) verzorgd worden.

Kerkorde GG (2008) Art. 14

Van de diensten

Artikel
14

Zo enige dienaren om de voorschreven of enige andere oorzaken hun dienst voor een tijd onderlaten moeten (hetwelk zonder advies van de kerkenraad niet geschieden zal), zo zullen zij nochtans te allen tijde de beroeping der gemeenten onderworpen zijn en blijven.

Kerkorde GG (2008) Art. 15

Van de diensten

Artikel
15

Het zal niemand geoorloofd zijn, de dienst van zijn kerk onderlatende, of in geen zekere dienst zijnde, hier en daar te gaan prediken buiten consent en autoriteit van de synode of classis. Gelijk ook niemand in een andere kerk enige predikatie zal mogen doen of sacramenten bedienen zonder bewilliging van de kerkenraad.

Kerkorde GG (2008) Art. 16

Van de diensten

Artikel
16

Het ambt van de dienaren is in de gebeden en bediening des Woords aan te houden, de sacramenten uit te reiken, op hun medebroeders, ouderlingen en diakenen, mitsgaders de gemeente goede acht te nemen, en ten laatste met de ouderlingen de kerkelijke discipline uit te oefenen, en te bezorgen dat alles eerlijk en met orde geschiedt.

Kerkorde GG (2008) Art. 17

Van de diensten

Artikel
17

Onder de dienaren des Woords zal gelijkheid gehouden worden aangaande de lasten van hun dienst, mitsgaders ook in andere dingen, zoveel mogelijk is, volgens het oordeel van de kerkenraad, en (dies van node zijnde) van de classis; hetwelk ook in ouderlingen en diakenen te onderhouden is.

Kerkorde GG (2008) Art. 18

Van de diensten

Artikel
18

Het ambt van de doctoren of professoren in de theologie is de Heilige Schrift uit te leggen en de zuivere leer tegen de ketterijen en dwalingen voor te staan.

Kerkorde GG (2008) Art. 19

Van de diensten

Artikel
19

De gemeenten zullen arbeiden dat er studenten in de theologie zijn, die door hen (ex bonis publicis) onderhouden worden.

Kerkorde GG (2008) Art. 20

Van de diensten

Artikel
20

In de kerken waar meer bekwame predikanten zijn, zal men het gebruik van de propositiën instellen, om door zulke oefeningen enigen tot de dienst des Woords te bereiden, volgende in dezen de orde daarvan bij deze synode speciaal gesteld.

Kerkorde GG (2008) Art. 21

Van de diensten

Artikel
21

De kerkenraden zullen alom toezien dat er goede schoolmeesters zijn, die niet alleen de kinderen leren lezen, schrijven, spraken en vrije kunsten, maar ook hen in de godzaligheid en in de catechismus onderwijzen.

Kerkorde GG (2008) Art. 22

Van de diensten

Artikel
22

De ouderlingen zullen door het oordeel van de kerkenraad en van de diakenen verkoren worden, zodat het naar de gelegenheid van een iedere kerk vrij zal zijn zo veel ouderlingen als er van node zijn aan de gemeente voor te stellen om, van deze (tenzij dat er enig beletsel voorviel) geapprobeerd en goedgekeurd zijnde, met openbare gebeden en stipulatiën bevestigd te worden; of een dubbel getal, om het halve deel bij de gemeente verkoren te worden en op dezelfde wijze in de dienst te bevestigen, volgende het formulier daarvan zijnde.

Kerkorde GG (2008) Art. 23

Van de diensten

Artikel
23

Het ambt van de ouderlingen is, behalve wat boven, artikel zestien, gezegd is hun met de dienaar des Woords gemeen te zijn, opzicht te hebben dat de dienaren, mitsgaders hun andere medehelpers en diakenen hun ambt getrouw bedienen, en de bezoeking te doen, naardat de gelegenheid van de tijd en van de plaats, tot stichting der gemeente, zo vóór als na het Nachtmaal kan lijden, om bijzonder de lidmaten der gemeente te vertroosten en te onderwijzen, en ook anderen tot de christelijke religie te vermanen.

Kerkorde GG (2008) Art. 24

Van de diensten

Artikel
24

Dezelfde wijze die van de ouderlingen gezegd is, zal men ook onderhouden in de verkiezing, approbatie en bevestiging der diakenen.

Kerkorde GG (2008) Art. 25

Van de diensten

Artikel
25

Het eigen ambt van de diakenen is de aalmoezen en andere armengoederen naarstig te verzamelen en deze getrouw en vlijtig naar de eis der behoeftigen, beide der ingezetenen en vreemden, met algemeen advies uit te delen, de benauwden te bezoeken en te vertroosten en wel toe te zien dat de aalmoezen niet misbruikt worden, waarvan zij rekening zullen doen in de kerkenraad en ook (zo iemand daar bij wil zijn) voor de gemeente, tot zulk een tijd als de kerkenraad het goedvinden zal.

Kerkorde GG (2008) Art. 26

Van de diensten

Artikel
26

De diakenen zullen ter plaatse waar huiszittenmeesters of andere aalmoezeniers zijn, van dezen begeren goede correspondentie met hen te willen houden, teneinde de aalmoezen te beter uitgedeeld mogen worden onder degenen die het meest gebrek hebben.

Kerkorde GG (2008) Art. 27

Van de diensten

Artikel
27

De ouderlingen en diakenen zullen twee jaren dienen, en elk jaar zal het halve deel veranderd en anderen in de plaats gesteld worden, tenzij dat de gelegenheid en het profijt van enige kerk anders vereist.

Kerkorde GG (2008) Art. 28

Van de diensten

Artikel
28

Gelijk het ambt der christelijke overheden is de heilige kerkendienst in alle manieren te bevorderen, deze met hun exempel de onderdanen te recommanderen en de predikanten, ouderlingen en diakenen in alle voorvallende nood de hand te bieden en bij hun goede ordening te beschermen, alzo zijn alle predikanten, ouderlingen en diakenen schuldig de ganse gemeente vlijtig en oprecht in te scherpen de gehoorzaamheid, liefde en eerbiediging die zij de magistraten schuldig zijn; en zullen alle kerkelijke personen met hun goed exempel in dezen de gemeente voorgaan en door behoorlijk respect en correspondentie de gunst der overheden tot de kerken zoeken te verwekken en te behouden, teneinde, een ieder het zijne in des Heeren vreze aan weerszijden doende, alle achterdenken en wantrouwen mag worden voorkomen en goede eendracht tot der kerken welstand onderhouden.