Kerkorde GKN (2001) H6.

Hoofdstuk 6

Slotbepalingen

Kerkorde GKN (2001) Art. 136.1

Hoofdstuk 6

Slotbepalingen

Artikel 136

Lid
1

Bij de vervulling van hun taak zullen de ambtsdragers zich verre houden van alle heerschappijvoering van de een over de ander en zullen zij alles heenleiden naar de onderwerping aan de heerschappij van de enige Meester, Christus.

Kerkorde GKN (2001) Art. 136.2

Hoofdstuk 6

Slotbepalingen

Artikel 136

Lid
2

Hetzelfde geldt van de ene kerk tegenover de andere.

Kerkorde GKN (2001) Art. 137.1

Hoofdstuk 6

Slotbepalingen

Artikel 137

Lid
1

Van de bepalingen der kerkorde zal men niet afwijken dan alleen onder bijzondere omstandigheden.

Kerkorde GKN (2001) Art. 138.1

Hoofdstuk 6

Slotbepalingen

Artikel 138

Lid
1

Indien en voor zover buitengewone omstandigheden van land en volk het normaal functioneren van het leven der kerk onmogelijk maken, zal het aan de daarvoor in aanmerking komende vergadering of deputaten vrijstaan van de kerkorde af te wijken en de door de omstandigheden tijdelijk geboden maatregelen te nemen.

Kerkorde GKN (2001) Art. 139.1

Hoofdstuk 6

Slotbepalingen

Artikel 139

Lid
1

Wijziging van de kerkorde kan alleen geschieden krachtens besluit van de generale synode.