Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) IV.

Vande Censure ende Kerkelijcke vermaninghe.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 64

Vande Censure ende Kerkelijcke vermaninghe.

Artikel
64

Ghelijckerwijs de Christelijcke straffe Gheestelijck is, ende niemant vande borgherlijcken gherichte ende straffe der Overheydt bevrijt, alsoo worden oock beneffens de borgherlijcke straffe de Kerckelijcke Censuren nootsaeckelijck verheyst, om den sondaer met der Kercke ende zijnen naesten te versoenen, ende de erghernisse uyt de Ghemeente Chrsiti wegh te nemen.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 65

Vande Censure ende Kerkelijcke vermaninghe.

Artikel
65

Wanneer dan yemandt teghen de suyverheydt der Leere ofte vromicheydt des wandels sondight: so verre als het heymelijck is, ende gheen openbare erghernisse ghegheven heeft, soo sal den reghel onderhouden worden, welck Christus duydelijcken voorschrijft Matth. 18.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 66

Vande Censure ende Kerkelijcke vermaninghe.

Artikel
66

De heymelijcke sonden, wanneer de sondaer by een int bysonder ofte by twee ofte drie ghetuyghen vermaent zijnde, berou heeft, sullen voor den Kercken-Raet niet ghebracht werden.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 67

Vande Censure ende Kerkelijcke vermaninghe.

Artikel
67

Soo yemandt van een heymelijcke sonde van twee ofte drie persoonen inder liefde vermaendt zijnde gheen ghehoor en gheeft, ofte andersins een openbare sonde bedreven heeft, sulcx sal den Kercken-Raet aenghegheven worden.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 68

Vande Censure ende Kerkelijcke vermaninghe.

Artikel
68

Van alsulcke sonden die van haer natueren weghen openbaer, ofte door verachtinghe der Kerckelijcke vermaninghen int openbaer ghecomen zijn, sal de versoeninghe (wanneermen seeckere teeckenen der boetvaerdicheyt siet) openbaerlijck gheschieden, door het oordeel des Kercken-Raets, Ende ten platten Lande, ofte in mindere Steden, daer maer eenen Dienaer en is, met advijs van twee ghenae-buerde Kercken, in sulcke forme ende maniere als tot stichtinghe van een yder Kercke bequaem sal gheoordeelt worden.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 69

Vande Censure ende Kerkelijcke vermaninghe.

Artikel
69

Soo wie hartneckelijck de vermaeninge des Kercken-Raets verwerpt, Item die een openbare ofte andersins een grove sonde ghedaen heeft, sal vanden Avontmael des Heeren afghehouden worden, Ende indien hy afghehouden zijnde, nae verscheyden vermaninghen gheen teecken der boetvaerdicheyt bewijst, soo salmen ten lesten tot de uyterste remedie, Naemelijck de Af-snijdinghe, comen, volghende de forme nae den Woorde Godts daer toe ghestelt: Doch sal niemant af-gesneden werden, dan met voorgaende advijs der Classe.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 70

Vande Censure ende Kerkelijcke vermaninghe.

Artikel
70

Al-eermen tot der af-snijdinghe comt, salmen de hartneckicheydt des sondaers der Ghemeente opentlijck te kennen gheven, de sonden verclarende, mitsgaders de neersticheyt aen hem bewesen int bestraffen, af-houden vanden Avontmale ende menighvuldighe vermaninghen: Ende sal de Ghemeente vermaent worden hem aen te spreecken ende voor hem te bidden. Soodanighe vermaeninghen sullender drie gheschieden. Inden eerste sal den sondaer niet ghenoemt worden, op dat hy eenigsins verschoont werde. Inden tweeden sal met advijs der Classe zijnen name uytghedruckt werden. Inden derden salmen de Ghemeente te kennen gheven datmen hem ten zy dat hy hem bekeere, vande ghemeenschap der Kercken uytsluyten sal, op dat zijn af-snijdinghe, soo hy hartneckigh blijft, met stilswijghende bewillinghe der Kercken gheschiede. Den tijdt tusschen de vermaeninghen sal int oordeel des Kercken-Raets staen.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 71

Vande Censure ende Kerkelijcke vermaninghe.

Artikel
71

Wanneer yemandt, die gheexcommuniceert is, hem wederom wil versoenen met de Ghemeente door boetvaerdicheyt: Soo sal het selfde voor de handelinghe des Avontmaels, ofte andersins nae gheleghentheyt, te vooren de Ghemeente aengheseyt werden, ten eynde hy ten naestcomende Avontmale (soo verre niemandt yet weet voort te brengen, ter contrarie) openbaerlijck met professie zijner bekeeringhe weder opghenomen werde, volghende het formulier daer van zijnde.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 72

Vande Censure ende Kerkelijcke vermaninghe.

Artikel
72

Wanneer de Dienaers Ouderlinghen ofte Diakenen een openbare grove sonde bedrijven, die der Kercke schandelijck, ofte oock by der Overheyt straf-weerdigh is, sullen wel de Ouderlinghen ende Diakenen terstont door voorgaende oordeel des Kercken-Raets der selver ende der naest-gheleghener Ghemeente van haren dienst afgeset, maer de Dienaers opgheschort worden. Maer of sy gheheel vanden dienst af te setten zijn, sal int oordeel der Classe staen.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 73

Vande Censure ende Kerkelijcke vermaninghe.

Artikel
73

Voorts onder de grove sonden die weerdigh zijn met opschortinghe ofte afstellinghe vanden dienst ghestraft te worden, zijn dese de voornaemste: Valsche Leere of Ketterije: openbare scheur-maeckinghe: opentlijcke blasphemie, Symonie, trouweloose verlatinghe zijns diensts, ofte indringinghe in eens anders dienst: Meyneedicheydt: Eebreuck: Hoererije, Dieverije, ghewelt, ghewoonlijcke dronckenschap, vechterije, vuyl-ghewin: Cortelijcke alle de sonden ende grove feyten die den Autheur voor de Werelt eerloos maecken, ende in een ander ghemeen Lidtmaet der Kercken der af-snijdinge weerdich souden gherekent werden.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 74

Vande Censure ende Kerkelijcke vermaninghe.

Artikel
74

De Dienaren des Woordts, Ouderlinghen ende Diakenen sullen onder hen de Christelijcke Censure oeffenen, ende malcanderen vande bedienighe hares Ampts vriendelijck vermanen.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 75

Artikel
75

Den ghenen die uyt der Ghemeente vertrecken sal een attestatie ofte ghetuyghenisse haers wandels by advijs des Kercken-Raedts mede ghegheven werden onder den Zegel der Kercken, ofte daer geen zegel en is, van tween onderteeckent.

Kerkorde ’s-Gravenhage (1586) Art. 76

Artikel
76

Voorts sal den Armen om ghenoeghsame oorsaecken vertreckende vanden Diakenen bystandt ghedaen worden, nae discretie, mits aenteeckenende op den rugghe van hare attestatie de plaetse daerse henen willen, ende de hulpe diemen haer sal ghedaen hebben.