Kerkorde Middelburg (1581) IV.

Van den Censuren ende Kerckelicken Vermaninghen

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 58

Van den Censuren ende Kerckelicken Vermaninghen

Artikel
58

Ghelijckerwijs de Christelicke straffe gheestelick is, ende niemandt van den burgherlicken gherichte ende straffe der Overicheijt bevrijdt: alsoo werden oock beneffens de burgherlicke straffe de kerckelicke Censuren noodtsaeckelick vereijscht, om den sondaer met der Kercke ende zijnen naeste te versoenen, ende de erghernisse uut der Ghemeijnte Christi wech te nemen.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 59

Van den Censuren ende Kerckelicken Vermaninghen

Artikel
59

Wanneer dan ijemandt teghen de suijverheijt der leere ofte vromicheijt des wandels sondicht, soo verre als het heijmelick is, ende gheen openbare erghernisse ghegheven heeft, soo sal de Reghel onderhouden werden, welcken Christus duijdelick voorschrijft Matt. 18.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 60

Van den Censuren ende Kerckelicken Vermaninghen

Artikel
60

De heijmelicke sonden, waervan de sondaer bij een int bijsonder ofte voor twee of drie ghetuijghen vermaent zijnde berouwe heeft, sullen voor den Kerckenraedt niet ghebracht werden.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 61

Van den Censuren ende Kerckelicken Vermaninghen

Artikel
61

Soo ijemandt van een heijmelicke sonde van twee of drie vermaent zijnde gheen ghehoor gheeft, ofte andersins een openbare sonde bedreven heeft, sulcks sal den Kerckenraedt aenghegheven werden.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 62

Van den Censuren ende Kerckelicken Vermaninghen

Artikel
62

Soo wie hardtneckichlick de vermaninghe des Kerckenraedts verwerpt, item die een openbare ofte andersins een grove sonde ghedaen heeft, sal van den Avondtmale des Heeren afghehouden werden. Ende indien hij afghehouden zijnde na verscheijden vermaninghen gheen teijcken van boetveerdicheijt bewijst, soo sal men ten laetsten tot d’uuterste remedie, namelick de Afsnijdinghe comen, volghende de forme bij der Ghemeijnte aenghenomen. Doch sal niemandt afghesneden werden, dan met voorgaende advijs der Classe.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 63

Van den Censuren ende Kerckelicken Vermaninghen

Artikel
63

Van den sonden die van harer natuere weghen openbaer, ofte door verachtinghe der kerckelicken vermaninghen int openbaer ghecomen zijn, sal de versoeninghe (wanneer men sekere teijckenen der boetveerdicheijt siet) openbaerlick gheschieden door het oordeel des Kerckenraedts ende advijse des Classis, in sulcke forme ende maniere, als tot stichtinghe van een ijder Kercke bequaemst gheoordelt sal werden.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 64

Van den Censuren ende Kerckelicken Vermaninghen

Artikel
64

Wanneer de Dienaers, Ouderlinghen ofte Diaconen een openbare grove sonde bedrijven, die der Kercke schandelick ofte oock bijder Overicheijt strafweerdich is: soo sullen wel de Ouderlinghen ende Diaconen terstondt door voorgaende oordeel des Kerckenraedts derselver ende der naestgheleghener Ghemeijnte van haren Dienste afghesettet, maer de Dienaers opgheschortet werden: Maer of se gheheel van den Dienst af te setten zijn, sal in het oordeel der Classe staen.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 65

Van den Censuren ende Kerckelicken Vermaninghen

Artikel
65

Voort onder de grove sonden, die weerdich zijn met opschortinghe ofte afstellinghe van den Dienst ghestraft te werden, zijn dese de voornaemste: Valsche leere ofte ketterije: openbare scheurmakinghe: opentlicke blasphemie, Simonie, trouweloose verlatinghe zijns Diensts ofte indringhinghe in eens anders Dienste, meineedicheijt, eebreuck, hoererije, dieverije, ghewelt, ghewoonlicke dronckenschap, vechterije, vuijl ghewin: Cortelick alle de sonden ende grove feijten die den autheur voor der Werldt eerloos maecken, ende in een ander ghemeijn lidtmaet der Kercke der afsnijdinghe weerdich souden gherekent werden.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 66

Van den Censuren ende Kerckelicken Vermaninghen

Artikel
66

De Dienaers des Woordts Ouderlinghen ende Diaconen sullen voor het houden des Avondtmaels onder hen de Christelicke Censure oeffenen, ende ondersoeckinghe doen soo van der leere als van het leven.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 67

Van den Censuren ende Kerckelicken Vermaninghen

Artikel
67

Den ghenen die uut der Ghemeijnte vertrecken sal een Attestatie ende ghetuijghenisse hares wandels bij advijse der Kerckenraedts mede ghegheven werden. Voort sal den armen om ghenoechsame oorsaken vertreckende, van den Diaconen bijstandt ghedaen werden, soo veel hen noodich is ter plaetse toe daer zij henen willen: twelcke zij op haren Attestatien teijckenen sullen.