Kerkorde Dordrecht (1619) III.

Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 53

Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
53

De Dienaers des Woords Gods / Item die Professorê inde Theologie (‘twelck oock den anderen Professoren wel betaemt) zullen de Belijdenissen des Geloofs der Nederlantscher Kercken onderteecken / ende de Dienaers die sulcx sullen refuseren / sullen de facto van haren Dienst by den Kercken-Raet / ofte de Classe opgeschorst werden / ter tijdt toe sy haer daer inne gheheelijcken verclaert sullen hebben : ende indien sy opstinatelijcken in weygheringhe blijven / sullen sy van harê Dienst geheelijcken afgestelt werden.

Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 54

Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
54

Insghelijcx sullen oock de School-Meesters ghehouden zijn de Artijckelen als boven / ofte in de plaetse van dien den Christelijcken Catechismum te onderteeckenen.

Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 55

Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
55

Niemandt vande Gereformeerde Religie sal hem onderstaê eenigh boeck ofte schrift van hem ofte van eenê anderen gemaeckt ofte overgheset / handelende van de Religie / te laten drucken ofte andersins uyt tegheven / dan ‘tselfde voor henen doorsien ende goet gekent zijnde van de Dienaren des Woords zijns Classis / ofte particulierê Synodi ofte Professoren der Theologie van deze Provincien / doch met voorweten zijnes Classis.

Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 56

Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
56

Het verbondt Gods sal aen den kinderen der Christenen met den Doop / soo haest alsmen die bedieninghe des selven hebben can / bezegelt worden / ende dat inde openbare versamelinghe / wanneer Gods Woordt ghepredickt wort. Doch ter plaetsen daer niet soo veel Predicatien ghedaen worden / salmen eenen sekeren dagh ter weke verordenen / om den Doop extraordinaerlijck te bedienen / so nochtans dat ‘tselve sonder Predicatie niet en gheschiede.

Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 57

Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
57

De Dienaers sullen haer beste doen ende daer toe arbeyden / dat de Vader zijn kint ten Doop presentere. Ende inde Ghemeenten daermen neffens den Vader oock ghevaders ofte ghetuygen by den Doop neemt (welcke ghebruyck / in hem selven vry zijnde / niet lichtelijck te veranderen en is) betaemt het datmen neme die de suyvere Leere toegedaen ende vroom van wandel zijn.

Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 58

Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
58

De Dienaers zullen int doopen soo den jonger kinderen als der bejaerder persoonen / die formulieren vande instellinghe ende ghebruyck des Doops / welck tot dien eynde onderscheydentlijck beschreven zijn / ghebruycken.

Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 59

Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
59

De bejaerde worden door den Doop der Christelicke Gemeente inghelijft / ende voor Lidtmaten der ghemeente aenghenomen / ende zijn daerom schuldich het Avontmael des Heeren oock te ghebruycken / t’welck sy by haren Doop sullen beloven te doen.

Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 60

Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
60

De namen der ghedoopten / mitsgaders der Ouderen ende Getuyghen / Item den tijdt des Doops / zullen opgeteeckent worden.

Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 61

Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
61

Men sal niemandt ten Avontmael des Heeren toelaten / dan die na der ghewoonheydt der Kercken / tot de welck hy hem voeght / belijdenisse der Ghereformeerde Religie gedaen heeft / mitsgaders hebende ghetuyghenisse eens vromen wandels / sonder welcke oock de ghene die uyt andere Kercken comen / niet zullen toegelaten worden.

Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 62

Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
62

Een yerder Kercke sal sulcke maniere van bedieninghe des Avontmaels houden / als sy oordeelt tot de meeste stichtinghe te dienen. Welverstaende nochtans dat de uytwendighe Ceremonien in Gods Woord voor-geschreven / niet verandert / ende alle supersitie vermijdet werde / ende dat nae voleyndinghe der Predicatie ende der gemeyne Gebeden op den Predick-stoel / het formulaer des Avontmaels / mitsgaders het Gebedt daer toe dienende / voor de Tafel sal wordê gelesen.

Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 63

Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
63

Het Avontmael des Heeren sal ten twee Maenden eens / soo veel het mogelijck is / ghehouden werden : ende sal stichtelijck zijn daer het de gelegentheyt der Kercken lijden can / dat op den Paesdagh / Pincxterdagh ende Christ-dagh hetselve gheschiede. Doch ter plaetsen daer noch gheen Kerckelijcke ordre en is / salmen eerst Ouderlinghen ende Diakenen by provisie stellen.

Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 64

Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
64

Alsoo de Avont-gebeden in veel plaetsen vruchtbaer bevondê worden / soo sal in ’t ghebruyck der selver elcke Kercke volghen t’ghene sy achtet tot haere meeste stichtinghe te dienen. Doch wanneermense begheeren soude wegh te nemen / sal t’selfde niet zonder ’t oordeel der Classe / mitsgaders der Overheyt / de Gereformeerde Religie toe-gedaen / gheschieden.

Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 65

Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
65

Daer de Lijck-Predicatien niet en zijn / salmense niet instellen : Eñ daerse nu alreede zijn aen ghenomen / sal neersticheydt gedaen werden om de selve met de ghevoeghlijcxste middelen af te doen.

Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 66

Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
66

In tijden van Oorloghe / Pestilentie / dieren tijt / sware Vervolginghe der Kercken ende andere alghemeyne swaricheden / zullen de Dienaers der Kercken de Overheydt bidden dat door haer authoriteyt eñ bevel openbaer Vast ende Bid-daghen aenghestelt ende gheheylight moghen werden.

Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 67

Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
67

De Gemeenten zullen onderhouden / beneffens den Sondach / oock den Christ-dagh / Paesschen eñ Pincxsterê / met dê navolgenden dagh : Ende dewijl inde meeste Steden eñ Provintien van Nederlandt / daerenboven noch ghehouden worden / den dagh vande Besnijdinghe ende Hemelvaert Christi / zullen de Dienaers overal daer dit noch niet int gebruyck en is / byde Overheden arbeyden / datse sich met de andere mogen conformeren.

Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 68

Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
68

De Dienaers sullen alomme des Sondaeghs ordinaerlick inde namiddaeghsche Predicatie / de Somma der Christelijcke Leer inden Catechismo / die teghenwoordigh in de Nederlandtsche Kercken aenghenomen is / vervatet / cortelijck uytlegghen / alsoo dat de selve jaerlijcx magh gheeyndight worden / volghende de af-deelinghe des Catechismi selfs daer op gemaeckt.

Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 69

Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
69

Inde Kercken zullen alleen die 150 Psal. Davids / de thien Geboden / het Vader onse / de 12 Arciculen des Geloofs / de Lofsanghen Mariae, Zachariae, Simeonis ghesongen worden. ‘Tghesangh / O Godt die onsen Vader bist / wort inde vryheyt der Kercken ghestelt / om ‘tzelve te gebruycken ofte naertelaten. Alle anderen gesangen salmen uyt de Kercken weren / ende daerder eenige albereets inghevoert zijn / salmen de selve / met de ghevoeghelijckste middelen afstellen.

Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 70

Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
70

Alsoo bevonden wordt dat tot noch toe verscheyden gebruycken in houwelijcxsche saecken alomme onderhouden zijn / ende nochtans wel oirbaer is gelijckformicheyt daer inne gepleeght te worden : soo sullê de Kercken blijvê by het gebruyck ‘twelcke sy conform Gods Woordt ende voorgaende Kerckelijcke ordinautien tot noch toe onderhouden hebben / tot dat by der hoogher Overicheydt (diemen daer toe met den eersten sal versoecken) een Generale Ordinantie / met advijs der Kercken-Dienaren / daer op gemaeckt sal zijn / tot de welcke dese Kercken-ordeningh haer in dit stuck refereert.