Kerkorde Middelburg (1581) I.

Van den Diensten

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 2

Van den Diensten

Artikel
2

De Diensten zijn vierderleij: Der Dienaren des Woordts, der Doctoren, Ouderlinghen ende Diaconen.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 3

Van den Diensten

Artikel
3

Het sal niemandt, alhoewel hij een Doctoor Ouderlingh ofte Diaken is, gheoorloft zijn den Dienst des Woordts ofte der Sacramenen te betreden, sonder wettelick daertoe beroepen te zijn. Ende wanneer ijemandt daer teghen doet, ende meermael vermaent zijnde niet afstaet, soo sal de Classe oordeelen, of men hem voor eenen Scheurmaeker verclaren ofte op eenighe andere wijse straffen sal.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 4

Van den Diensten

Artikel
4

De wettelicke beroepinghe der ghenen, die te voren in den Dienst niet gheweest zijn bestaet ten eersten inde Verkiesinghe, dewelcke gheschieden sal door den Kerckenraedt ende Diaconen, mitgaders het oordel der Classe, ofte van twee of drie naest gheseten Dienaren, met bidden ende vasten. Ten anderden int Examen ofte ondersoeckinghe beijde der leere ende des levens, dewelcke bijden selven staen sal vanden welcken zij vercoren werden: welverstaende dat nieuwelinghen, mispriesters monicken, ende die andersins eenighe Secte verlaten hebben niet sullen toeghelaten werden, voor datse ettelicke maenden langh beproeft zijn. Ten derden inde Approbatie ende goetkennighe, beijde der Overicheyt doende professie vande ghereformeerde Religie (derwelcke de Dienaer aenghegheven sal werden) ende der gantschen Ghemeijnte, wanneer zijnen naem den tijdt van XIIII daghen inder Kercke vercondicht zijnde, gheen hindernisse daer teghen ghecomen is. Ten laetsen, inde Bevestinghe in der Ghemeijnte, dewelcke met behoorlicke stipulatien ende afvraghinghen, ende soo het de gheleghenheijt der Kercke lijden mach, met handtoplegghinghe, tsij in de Kercke opentlick, of na dat het gheleghen is, in den Kerckenraedt of Classe, doch altijds met openbare ghebeden, toegaen sal.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 5

Van den Diensten

Artikel
5

Die nu alreede in den Dienst des Woordts is, ende tot een andere Ghemeijnte beroepen werdt, sal met ghebeden ende het gheven der rechterhandt der ghemeijnschap ontfanghen werden. Ende men sal niemandt der Ghemeijnte teghen haren danck opdringhen.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 6

Van den Diensten

Artikel
6

Een Dienaer des Woordts wettelick beroepen zijnde is aen der Kercke Christi zijn leven lanck verbonden, alsoo dat hij soo langhe de Ghemeijnte staet, dewelcke hij dient, zijnen Dienst niet onderlaten, noch eenighe andere beroepinghe des levens aenveerden mach, sonder het oordeel des particulieren Sijnodi.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 7

Van den Diensten

Artikel
7

Men sal niemandt tot den Dienst des Woordts beroepen, sonder hem in een Kercke te stellen, die hij dienen sal, aen dewelcke soo hij sonder conditie verbonden is, sal in gheene andere Kercke dienst aennemen moghen, dan door het oordeel ende consent der Classe, daermede beijde de Kercke ende Dienaer te vrede sal moeten zijn. Voorts sal niemandt gheoorloft zijn hier ende daer te gaen predicken niet hebbende eenighe sekere plaetse, buijten consent ende authoriteijt des sijnodi ofte Classis: ghelijck oock niemandt in een andere Kercke eenighe predicatie sal moghen doen, sonder bewillinghe des Kerckenraedts.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 8

Van den Diensten

Artikel
8

Der Dienaren ampt is in den ghebede ende bedienighe des Woordts aen te houden, de Sacramenten uut te richten, ende ten laetsten met den Ouderlinghen de kerckelicke Discipline te oeffenen, ende te besorghen dat alles eerlick ende met ordene gheschiede.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 9

Van den Diensten

Artikel
9

Onder den Dienaren des Woordts sal ghelijckheijt ghehouden werden, aengaende de lasten hares Diensts, mitgaders oock in anderen dinghen soo veel moghelick is, volghende het oordeel des Kerckenraedts, ende des van nooden zijnde des Classis, twelcke oock in den Ouderlinghen ende Diaconen te onderhouden is.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 10

Van den Diensten

Artikel
10

De Ghemeijnten sullen sorghe draghen dat haren Dienaren behoorlick onderhoudt ghegheven werde: Ende wanneer zij hier inne haer ampt niet doen, soo sal de Classis oordeelen of se van daer te nemen zijn.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 11

Van den Diensten

Artikel
11

Wanneer het gheschiedt dat een ghetrouwe Dienaer door ouderdom ofte cranckheijt ghebroken zijnde, zijn ampt niet langher bedienen can, soo sal het der Ghemeijnte toe staen te besorghen, dat hem ex bonis publicis soo veel toegheleijt werde, daerop hij de reste zijns levens eerlick ende bequamelick door comen moghe: Dat oock de weduwen ende weesen der Dienaren niet vergheten werden.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 12

Van den Diensten

Artikel
12

De Ghemeijnten sullen toesien datter Professeurs ende Schoolmeesters zijn, die niet alleen de vrije consten ende spraecken leeren, maer oock de Theologie ende den Catechismum, ende hare toehoorders ende Discipelen inde vreese Godts onderwijsen.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 13

Van den Diensten

Artikel
13

Het ampt der Doctoren inde Theologie is de H. Schrifture uut te legghen, ende de suijvere leere teghen de ketterijen ende dolinghen voor te staen.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 14

Van den Diensten

Artikel
14

De Gemeijnten sullen arbeijden datter studenten in der Theologie zijn, die ex bonis publicis onderhouden werden. Men sal oock in den Ghemeijnten, daer men bequame personen heeft, tghebruijck der Propositien aenstellen, opdat se door sulcke eene oeffeninghe tot den Dienste des Woordts bereijdet moghen werden.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 15

Van den Diensten

Artikel
15

De Ouderlinghen sullen door het oordeel des Kerckenraedts ende der Diaconen vercoren werden, soo dat het na de gheleghentheijt van een ijder Kercke vrij sal zijn soo veel Ouderlinghen alsser van noode zijn der Ghemeijnte voor te stellen, om vande selve (ten ware datter eenich beletsel voorviele) gheapprobeert ende goet ghekent, ende met openbaren ghebeden bevesticht te werden: Of een dobbel ghetal, om het half deel bij der Ghemeijnte gheapprobeert op deselve wijse in den Dienst te bevestighen.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 16

Van den Diensten

Artikel
16

Der Ouderlinghen ampt is, behalven tghene dat boven gheseijt is hen met den Dienaren des Woordts ghemeijn te zijn, opsicht te hebben dat de Dienaren mitgaders hare andere mithulpers ende Diaconen haer ampt ghetrouwelick bedienen, ende wanneer het gaet teghen het houden des Avondtmaels des Heeren, de ghene die haer tot tselve begheven hebben te gaen besoecken, op datse haer te beter daer toe bereijden.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 17

Van den Diensten

Artikel
17

Deselve wijse die van den Ouderlinghen gheseijt is, sal men oock onderhouden in de Verkiesinghe Approbatie ende Bevestinghe der Diaconen.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 18

Van den Diensten

Artikel
18

Der Diaconen eijghen ampt is de aelmissen ende andere armen goederen neerstelick te versamelen, ende deselve ghetrouwelick ende vlijtelick na den eijsch der behoeftighen beijde der inghesetenen ende vreemdelingen met ghemeijnen advijse uut te deelen, de benauden te besoecken ende te vertroosten, ende wel toe te sien dat de aelmissen niet misbruijckt werden. Waervan zij reeckeninghe sullen doen in den Kerckenraedt, ende oock (soo ijemandt daer bij wil zijn) voor der Ghemeijnte: tot sulck een tijdt als het de Kerckenraedt goet vinden sal.

Kerkorde Middelburg (1581) Art. 19

Van den Diensten

Artikel
19

De Ouderlinghen ende Diaconen sullen twee iaer dienen, ende alle iaer sal thalve deel verandert ende andere in de plaetse ghestelt werden, ten ware dat de gheleghentheijt ende profijt eenigher Kercken anders vereijschte.