Acta Dordrecht (1574) 18-6

XIIX Iunii.

Acta Dordrecht (1574) 18-6-a

Aengaende de feestdaghen neffens den Sondach, Is besloten datmen met den Sondach alleen te vreden sijn sal. Doch salmen de ghewoonlicke materie vander gheboorte Christi Sondaechs voor den Christdach inder Kercke handelen, ende het volck vande afdoeninghe deses feestdachs vermanen, ende oock vander selue materie op den Christdach predicken, soo hij valt op een predick dach. Men sal oock op Paesch ende Pinxter dach vander Verrijsenisse Christi ende seijndinghe des H. Gheestes leeren mueghen, t’ welck inde vrijheijt der Dienaren staen sal.

Acta Dordrecht (1574) 18-6-b

Op het voorstellen, Of het nut ware datmen beneffens den Psalmen Dauids ghedichtet door Dathenum enighe andere gheestelicke liedekens ende psalmen van anderen gheleerden mijden ghemaeckt inden Kercken ghebruijckte, Is vanden broederen besloten dat men met den Psalmen Datheni mitsgaders t’ gunt datter bij is te vreden sal wesen, tot dat inden Sijnodo generali anders besloten sal sijn.

Acta Dordrecht (1574) 18-6-c

Is besloten dat na het ghebet voor de predicatie, dat ghesangh O Godt die onsen Vader bist etc. den Dienaren vrij sal staen te houden of te laten.

Acta Dordrecht (1574) 18-6-d

Alle Dienaren sullen eenerleij forme van opentlicke1) Kerckghebeden ghebruijcken, doch datse cortelick ende wijsselick daer inne voeghen dat de teghenwoordighe noodt eijsschen sal, als voor speciale personen der Ouerheijden, voor eenighe crancken etc. Ende dit sullen sijn de ghebeden inden Catechismo veruatet. Ende ouermidts t’ alghemeijn ghebet t’ Sondaechs na de predicatie te langh is, twelck op vast ende bidtdaghen bequamelick ghebruijckt can worden, Soo is den Praesidi belastet dat hij een corte dancksegghinghe begrijpe, diemen bruijcken sal mueghen tot dese woorden toe Ende ouermits het v behaecht etc.


1) Dit woord is met dezelfde hand boven den regel bijgevoegd.

Acta Dordrecht (1574) 18-6-e

Men sal de predicatie beghinnen van desen woorden na t’ ghesangh des Psalms, Onse hulpe sij inden naem des Heeren etc. Item de predicatie besluijten met den seghen Num. 6.

Acta Dordrecht (1574) 18-6-f

De Sondaechsche Euangelien diemen int pausdom pleech te ghebruijcken, en sullen niet ghepredickt worden, Dan men sal een boeck der H. Schriftuijre oordentlick na malcanderen wtlegghen, Op dat de predicatien door te veel text niet te langh en vallen, t’ volck van den misverstande afghetoghen ende tot den rechten verstande der gheheeler schrift bequamelicker ghebrocht worde.

Acta Dordrecht (1574) 18-6-g

Aengaende de materie der predicatien, is goet gheuonden datmen aller meest wt t’ Nieuwe testament t’ volck leeren sal. Het sal oock wel inde vrijheijt der Dienaren staen wt den Ouden testamente te predicken met raet ende auijse des Consistorii.

Acta Dordrecht (1574) 18-6-h

De broeders van Xijrixee sijn vermaent datse eenen seeckeren ministrum, Michaëlem wt het landt van Voorn comende sonder ghetuijghenis brief der Classe daer hij van qaam, in den Dienst bij hun aenghenomen ende qualicken daer aen ghedaen hebben. Ende is hun belastet datse hem schrijuen dat hij een ghetuijghenisse brief van der Classe vanden Briel eijssche der welcke ghedeputeerde hier sijn, de welcke dan d’ oorsaecke in sijner teghenwoordicheijt bewijsen sullen, waeromme sij hem gheen ghetuijgenis-brief gheuen en willen. Alsoo sal dese oneenicheijt tusschen de Classe ende dien Ministrum van den Sijnodo ter neder gheleijt worden.

Acta Dordrecht (1574) 18-6-i

Het is der Dienaren des Woordts ampt de crancken te besoecken, ende het is gheuaerlick seeckere personen daer toe te ordineeren. Daeromme sullen de Dienaers op d’ Ouderlinghen ende Diaconen begheeren, datse hun hier inne met haren arbeijt helpen willen, ouermidts dat haer ampt meer dan anderer Christenen is de siecke, arme ende troostloose lidtmaten te besoecken troosten ende te stercken.

Acta Dordrecht (1574) 18-6-j

Der Dienaeren ampt is oock als het noodt doet bij t’bedde der crancken den naem des Heeren aen te roepen.

Acta Dordrecht (1574) 18-6-k

De Dienaers sijn vermaent haer toehoorders met te langhen predicken niet te beswaren, ende haer predicatien bouen d’wre soo veel mueghelick is, niet te vertrecken.

Acta Dordrecht (1574) 18-6-l

De Classen sullen van haren Ouerheijden begheeren, datse het coopen, vercoopen, drincken, arbeijden, wandelen etc. insonderheijt des Sondaechs te wijle men predickt verbieden willen. In welcke saecke soo daer eenighe Ouerheijden sich onwillich bewijsen, soo sal mijn Heer de Prince mueghen ghebeden worden dat hij de Ouericheijden tot dien ampte vermane, om sich na ’t exempel der ghenen die sulx alreede in t’ werck ghestelt hebben te schicken.

Acta Dordrecht (1574) 18-6-m

Den Dienaren is vrij ghestelt voor ofte na de predicatie de afgheroepene personen te trouwen.