Kerkorde PKN (2004) Ord. 13.VII.

Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

VII. Voortgezette vorming

Artikel
20

Kerkorde PKN (2004) Ord. 13-20-1

Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

VII. Voortgezette vorming

Artikel 20.

De voortgezette vorming van de predikanten

Lid
1

De predikanten zijn geroepen om de theologische wetenschap te blijven beoefenen, waartoe de kerkenraden met medewerking van de gemeente ervoor zorgen dat de predikanten voldoende gelegenheid voor studie hebben.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 13-20-2

Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

VII. Voortgezette vorming

Artikel 20.

De voortgezette vorming van de predikanten

Lid
2

De kerk bevordert dat de in artikel 2-5 en 6 bedoelde instellingen nascholingsactiviteiten voor predikanten organiseren ten dienste van de voortgezette theologische studie en, in samenwerking met het bestuur van de dienstenorganisatie van de kerk, ten dienste van de toerusting tot het ambt van de predikanten.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 13-20-3

Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

VII. Voortgezette vorming

Artikel 20.

De voortgezette vorming van de predikanten

Lid
3

Een predikant die voor de eerste maal als zodanig is bevestigd, is gehouden voor het einde van de eerste vier jaar na deze bevestiging deel te nemen aan een door de generale synode vast te stellen aantal studieweken, die met het oog op de begeleiding van beginnende predikanten worden belegd door het Theologisch Seminarium Hydepark.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 13-20-4

Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

VII. Voortgezette vorming

Artikel 20.

De voortgezette vorming van de predikanten

Lid
4

De predikanten worden in het kader van het in lid 1 bepaalde bovendien eenmaal per vijf jaar gedurende een periode van drie maanden vrijgesteld van de vervulling van hun dienstwerk.
De predikant doet tevoren aan het breed moderamen van de classicale vergadering mededeling over de invulling van dit studieverlof.
Het studieverlof wordt nader geregeld in de generale regeling voor de predikantstraktementen en de generale regeling voor de opleiding en vorming van de predikanten.