Kerkorde PKN (2004) Ord. 13.III.

Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

III. De door de kerk gestichte instelling voor nadere voorbereiding en nascholing

Artikel
10

Kerkorde PKN (2004) Ord. 13-10-1

Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

III. De door de kerk gestichte instelling voor nadere voorbereiding en nascholing

Artikel 10.

Het Theologisch Seminarium Hydepark

Lid
1

Het Theologisch Seminarium Hydepark is de door de kerk gestichte instelling voor de nadere voorbereiding op het predikantschap en de nascholing van predikanten.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 13-10-2

Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

III. De door de kerk gestichte instelling voor nadere voorbereiding en nascholing

Artikel 10.

Het Theologisch Seminarium Hydepark

Lid
2

Het Theologisch Seminarium Hydepark wordt bestuurd door het bestuur van de dienstenorganisatie, dat bevoegd is een commissie in te stellen waaraan het bestuur en beheer van het theologisch seminarium wordt opgedragen.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 13-10-3

Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

III. De door de kerk gestichte instelling voor nadere voorbereiding en nascholing

Artikel 10.

Het Theologisch Seminarium Hydepark

Lid
3

De dagelijkse leiding van het Theologisch Seminarium Hydepark berust bij een rector, die zijn werk verricht onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de dientenorganisatie.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 13-10-4

Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

III. De door de kerk gestichte instelling voor nadere voorbereiding en nascholing

Artikel 10.

Het Theologisch Seminarium Hydepark

Lid
4

De rector wordt door de generale synode benoemd, op voordracht van de raad van toezicht voor het theologisch wetenschappelijk onderwijs.
De raad van toezicht hoort, voordat een voordracht aan de generale synode wordt gedaan, het bestuur van de dienstenorganisatie en de colleges van curatoren van de door de kerk gestichte instellingen voor theologisch wetenschappelijk onderwijs.
Het bepaalde in artikel 6-3 is van overeenkomstige toepassing.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 13-10-5

Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

III. De door de kerk gestichte instelling voor nadere voorbereiding en nascholing

Artikel 10.

Het Theologisch Seminarium Hydepark

Lid
5

De benoeming en het ontslag van de docenten aan het Theologisch Seminarium Hydepark geschieden door de kleine synode op aanbeveling van de raad van toezicht voor het theologisch wetenschappelijk onderwijs.
De raad van toezicht hoort de rector van het theologisch seminarium, voordat een aanbeveling aan de kleine synode wordt gedaan.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 13-10-6

Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

III. De door de kerk gestichte instelling voor nadere voorbereiding en nascholing

Artikel 10.

Het Theologisch Seminarium Hydepark

Lid
6

Tot rector of docent zijn benoembaar belijdende leden van de kerk, die ten minste vier jaar als predikant de kerk hebben gediend, behoudens door de generale synode van deze voorwaarden te verlenen ontheffing.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 13-10-7

Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

III. De door de kerk gestichte instelling voor nadere voorbereiding en nascholing

Artikel 10.

Het Theologisch Seminarium Hydepark

Lid
7

De rector en docenten worden, als zij beroepbaar zijn als predikant van de kerk, door de generale synode tevens beroepen tot predikant met een bijzondere opdracht.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 13-10-8

Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

III. De door de kerk gestichte instelling voor nadere voorbereiding en nascholing

Artikel 10.

Het Theologisch Seminarium Hydepark

Lid
8

De raad van toezicht voor het theologisch wetenschappelijk onderwijs stelt, gehoord het bestuur van de dienstenorganisatie en de rector, het instellingsplan en het curriculum voor het Theologisch Seminarium Hydepark vast, een en ander met inachtneming van de vastgestelde beleidsmatige en financiële randvoorwaarden voor de gehele dienstenorganisatie.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 13-10-9

Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

III. De door de kerk gestichte instelling voor nadere voorbereiding en nascholing

Artikel 10.

Het Theologisch Seminarium Hydepark

Lid
9

De taken en bevoegdheden van het Theologisch Seminarium Hydepark ter zake van de nadere voorbereiding op het predikantschap en de nascholing van predikanten alsmede van de verplichtingen van de toekomstige en dienstdoende predikanten in dezen, worden nader geregeld in de generale regeling voor de opleiding en vorming van predikanten.