Kerkorde PKN (2004) Ord. 7

Ordinantie 7 Het heilig avondmaal

Kerkorde PKN (2004) Ord. 7-1-1

Ordinantie 7 Het heilig avondmaal

 

Artikel 1.

De nodiging tot het avondmaal

Lid
1

De nodiging tot deelname aan de viering van de maaltijd van de Heer geschiedt in de eredienst en in de herderlijke zorg.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 7-1-2

Ordinantie 7 Het heilig avondmaal

 

Artikel 1.

De nodiging tot het avondmaal

Lid
2

De nodiging gaat uit naar hen die Jezus Christus belijden en instemmen met de lofprijzing.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 7-1-3

Ordinantie 7 Het heilig avondmaal

 

Artikel 1.

De nodiging tot het avondmaal

Lid
3

De toeleiding tot en de voorbereiding op de viering van het avondmaal vinden plaats in de geloofsopvoeding, in de catechese en in de eredienst.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 7-2-1

Ordinantie 7 Het heilig avondmaal

 

Artikel 2.

De toelating tot het avondmaal

Lid
1

Tot de deelname aan het avondmaal worden, met inachtneming van het overigens in de orde van de kerk bepaalde, toegelaten de leden van de gemeente.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 7-2-2

Ordinantie 7 Het heilig avondmaal

 

Artikel 2.

De toelating tot het avondmaal

Lid
2

De kerkenraad bepaalt of alleen belijdende leden of ook doopleden aan het avondmaal kunnen deelnemen.
De kerkenraad neemt een beslissing tot wijziging van het beleid ten aanzien van de deelname aan het avondmaal niet dan na beraad in de gemeente, tot deelname waaraan de leden van de gemeente worden uitgenodigd.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 7-2-3

Ordinantie 7 Het heilig avondmaal

 

Artikel 2.

De toelating tot het avondmaal

Lid
3

Zij die tot een andere gemeente van de kerk behoren, worden door de kerkenraad toegelaten tot het avondmaal overeenkomstig het in lid 2 ten aanzien van de leden van de gemeente bepaalde.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 7-2-4

Ordinantie 7 Het heilig avondmaal

 

Artikel 2.

De toelating tot het avondmaal

Lid
4

De kerkenraad kan leden van andere kerken die in hun kerkgemeenschap tot de viering van het avondmaal toegang hebben, toelaten tot het avondmaal.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 7-3-1

Ordinantie 7 Het heilig avondmaal

 

Artikel 3.

De viering van het avondmaal

Lid
1

Het avondmaal wordt bediend door een predikant, waarbij de diakenen aan de tafel van de Heer dienen en de ouderlingen medeverantwoordelijkheid dragen.
De bediening geschiedt op de wijze die door de kerkenraad is vastgesteld en met gebruikmaking van een van de orden uit het dienstboek van de kerk.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 7-3-2

Ordinantie 7 Het heilig avondmaal

 

Artikel 3.

De viering van het avondmaal

Lid
2

Het avondmaal wordt gevierd in een kerkdienst van de gemeente.
De gemeente viert het avondmaal op gezette tijden, doch ten minste vier maal per jaar.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 7-3-3

Ordinantie 7 Het heilig avondmaal

 

Artikel 3.

De viering van het avondmaal

Lid
3

Verbonden met de viering in de kerkdienst kan het avondmaal ook worden gevierd bij en met gemeenteleden die niet in staat zijn deel te nemen aan de viering in de kerkdienst.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 7-3-4

Ordinantie 7 Het heilig avondmaal

 

Artikel 3.

De viering van het avondmaal

Lid
4

Het avondmaal kan onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad in een kerkdienst in instellingen als gevangenissen, ziekenhuizen en verpleeghuizen bediend worden.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 7-4-1

Ordinantie 7 Het heilig avondmaal

 

Artikel 4.

Voorbereiding en dankzegging

Lid
1

De voorbereiding op de viering van het avondmaal, waarin de gemeente wordt opgewekt tot verootmoediging en vertrouwen, en de dankzegging na het avondmaal kunnen, als de kerkenraad dat wenselijk acht, plaatsvinden in een kerkdienst voorafgaand aan respectievelijk volgend op de viering van het avondmaal.

Kerkorde PKN (2004) Ord. 7-4-2

Ordinantie 7 Het heilig avondmaal

 

Artikel 4.

Voorbereiding en dankzegging

Lid
2

De kerkenraad kan een samenkomst beleggen ter bezinning en verzoening, met het oog op de waardige viering van het avondmaal.