Kerkorde PKN (2013) Ord. 4-28-1

Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

V. De generale synode

Artikel 28.

De organen van bijstand

Lid
1

De generale synode laat zich in haar arbeid bijstaan door
− de generale raad van advies,
− de raad van advies voor het gereformeerd belijden,
− de raad van toezicht voor de Protestantse Theologische Universiteit,
− het bestuur van de dienstenorganisatie,
− de commissies die bij of krachtens ordinantie of generale regeling een taak namens de synode verrichten.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-28-1, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.