Kerkorde GKN (1892) Art. 51

Van de Kerkelijke samenkomsten.

Artikel
LI.

Alzoo in de Nederlanden tweeƫrlei sprake gesproken wordt, is voor goed gehouden, dat de Kerken der Duitsche en Waalsche taal op haar zelve haar Kerkeraad, Classicale vergaderingen en particuliere Synoden hebben zullen.