Kerkorde NHK (1951) Ord. 20.II.

Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

II. Hereniging van Kerken.

Artikel
7-8

Kerkorde NHK (1951) Ord. 20-7-1

Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

II. Hereniging van Kerken.

Artikel 7.

De voorbereiding van een hereniging.

Lid
1

Indien bij het zoeken naar hereniging met andere Kerken in het gesprek over de mogelijkheden van verdergaande geloofs- en Kerkgemeenschap genoegzame eenheid des geloofs is gebleken, kan de Hervormde Kerk, ter voorbereiding van zulk een hereniging naar regelen bij ordinantie vast te stellen, besluiten
de lidmaten dier Kerk toe te laten tot het gebruik van de sacramenten,
de dienaren des Woords uit die Kerk de bevoegdheid te geven tot de bediening van Woord en sacramenten in de Hervormde Kerk,
die dienaren in de Hervormde Kerk beroepbaar te verklaren.

Kerkorde NHK (1951) Ord. 20-8-1

Ordinantie voor het verband met andere Kerken.

 

II. Hereniging van Kerken.

Artikel 8.

Het besluit tot hereniging.

Lid
1

Voor het nemen van een besluit tot hereniging of tot voorbereiding daarvan, waarin tevens geregeld wordt datgene, wat in het onderhavige geval voor nadere regeling in aanmerking komt, gelden gelijke bepalingen, als in artikel XXVII der kerkorde voor de totstandkoming van een ordinantie zijn gesteld.